رابطه بین حاکمیت شرکتی و تعهد به ایفای مسئولیت های اجتماعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه الزهرا

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه الزهرا

چکیده

در این پژوهش به بررسی رابطه‌ بین حاکمیت شرکتی و ایفای مسئولیت اجتماعی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای دستیابی به این هدف، بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری پژوهش در نظر گرفته شد و نمونه‌ای متشکل از 125 شرکت در بازه زمانی بین سال‌های 1388 تا 1393 (در مجموع 750 سال – شرکت) جهت بررسی جمع آوری گردید. برای سنجش حاکمیت شرکتی از شاخص‌های تعداد جلسات هیئت مدیره، کمیته‌های تخصصی، استقلال هیئت مدیره، دوگانگی وظیفه مدیر عامل و سهامداران نهادی استفاده شده است. برای سنجش مسئولیت اجتماعی از شاخص‌هایی از قبیل استراتژی کارکنان و سایر ذی نفعان، اثر اقتصادی غیر مستقیم، مشارکت در محیط پیرامون شرکت، رقابت عادلانه، ارتباط با ذی نفعان و سایر تعهدات استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد بین تعداد جلسات هیئت مدیره و دوگانگی وظیفه مدیرعامل با تعهد به ایفای مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد، اما بین استقلال هیئت مدیره، کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره و سهامداران نهادی با مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها رابطه‌ای پیدا نشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Corporate Governance and Community Engagement in Listed Companies of Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Hosseini 1
  • Soroor Haghighat 2
1 Assistant Professor of Accounting Department at Al-Zahra University
2 Graduate Student of Accounting at Al-Zahra University
چکیده [English]

This paper studies the relationship between corporate governance and community engagement in Tehran Stock Exchange. For reaching this goal, we consider Tehran Stock Exchange as the population and used a sample consist of 125 (overall 750 year firm) listed companies of Tehran Stock Exchange for the period 2009–2014. We used indexes such as the number of board of directors meeting, expert committees, board independence, CEO duality and institutional stockholder for measuring of corporate governance. And for the community engagement, we investigate indexes such as strategy of employees and other stakeholders, indirect economic impact, taking part in surroundings of firm, fair competition, relations with stakeholders and other engagements. Our empirical results show that number of board meeting and CEO duality are significantly associated with community engagement but there is no significant relation between board independence, expert committee and institutional shareholders

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Governance
  • Community engagement
  • Tehran Stock Exchange
آقایی، محمد علی، چالاکی، پری، (1389)، بررسی رابطه بین ویژگی‌های حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
بهار مقدم، مهدی، صادقی، زین العابدین، صفرزاده، ساره، (1392)، بررسی رابطه ی مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها، سال پنجم، شماره 20، ص 107-90.
پورعلی، محمدرضا، حجامی، محدثه، (1393)، بررسی رابطه افشای مسئولیت اجتماعی و مالکیت نهادی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال سوم، شماره دهم، ص 150-135.
جعفری سرشت، داود، تهرانی، رضا، تبریزی، حسین عبده، (۱۳۹۰)، رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال چهارم، شماره 13، ص 100-75.
حساس یگانه، یحیی، برزگر، قدر ت اله، (1393)، مبانی نظری مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و پارادایم تحقیقاتی آن در حرفه حسابداری، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، سال هفتم، شماره بیست و دوم، ص 133-109.
حساس یگانه، یحیی، رئیسی، زهره، حسینی، مجتبی، (1388)، رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال چهارم، شماره 13، ص 100-75.
Anjelin, A. , Starks, Laura T. and Sautner, Zacharias, (2011) , " Behind the Scenes: The Corporate Governance Preferences of Institutional Investors", Available at SSRN
Bhaduri,S. and Selarka,E (2016) , "Corporate Governance and Corporate Social Responsibility of Indian Companies, CSR, Sustainability, Ethics & Governance", Springer Science,PP. 87-113
Baron, D. , Harjoto, M. , Jo, H. , 2011 , “ The economics and politics of corporate social performance ”, Bus. Polit ,13 (2) , 1–46.
Chang,H. , Sun, A. M. , ( 2008 ) , “Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Synergies and Interrelationships”, CG AND CSR SYNERGIES AND INTERRELATIONSHIPS ,Volume 16, Number 5
Danko, D. , Crowther,David. , ( 2008) , “Corporate Governance and Corporate Social Responsibility in Context”, Global Perspectives on Corporate Governance and CSR.
Arshad, R. and Razak, S. N. A. A. , (2011) ,"Corporate social responsibility disclosure and interaction effects of ownership structure on firm performance", Business, Engineering and Industrial Applications (ISBEIA) , vol. 111, pp. 25-28
Hillman, A. , Keim, G. , 2001, " Shareholder value, stakeholder management and social issues: what's the bottom line? " ,Strateg. Manag. J. 22, 125–139.
Holm, E. S. R. , & Wats, I. (2000) ," Investor sophistication and patterns in stock returns ",The Accounting Review, 12, 43-63.
Li. Sun. , A. Martynov (2015) ,"The Effect of Ownership Structure on Corporate Social Responsibility: Empirical Evidence from Korea", Journal of Business Ethics, Vol. 104, pp. 283-29
Lin. T, (2014) ,"Corporate social responsibility, ethics, and corporate governance", Social Responsibility Journal, Vol. 8 Iss 4 pp. 547 – 560
Philip T. Lin. , Bin Li. , Danlu Bu. , (2015) ,"The relationship between corporate governance and community engagement: Evidence from the Australian mining companies", Resources Policy 43 (2015) 28–39
Razek, M. A. (2014) ,"The association between corporate social responsibility disclosure and corporate governance – a survey of Egypt" ,Research Journal of Finance and Accounting, 5 (1) , 93-98
Rochoska. , L. , Projazkova. , (2013). , An assessment of corporate social responsibility practices in the mining and oil and gas industries. , Journal of Cleaner Production xxx (2014) 1e15
Song, J. and Samy, M. and Bampton, R. (2015) , "An examination of corporate social responsibility and financial performance: A study of the top 50 Indonesian listed corporations",Journal of Global Responsibility, Vol. 2, PP. 100-112