تاثیر حسابداری محافظه کارانه بر رابطه بین مدیریت سود و گزارشگری مالیاتی متهورانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه ازاد اسلامی واحد اهواز، نویسنده مسئول

2 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مدیریت، اقتصاد و علوم اجتماعی

3 دانشجوی دوره دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده

حسابداری محافظه‌کارانه، دستکاری در اقلام تعهدی و گزارشگری مالیاتی متهورانه از جمله سیاست‌هایی هستند که می‌توانند به منظور انگیزه‌های مالیاتی مورد استفاده شرکت‌ها قرار گیرند. شواهد حاکی از این می‌باشد که محافظه‌کاری ابزاری رایج و قابل قبول برای کاهش مالیات بر درآمد شرکت‌ها می‌باشد. تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که برخی شرکت‌ها تمایل دارند با استفاده از حسابداری محافظه‌کارانه، اقدام به گزارشگری متهوارانه کرده و از این طریق سود مشمول مالیات خود را تحت تأثیر قرار دهند. بنابراین هدف این پژوهش بررسی تأثیر حسابداری محافظه‌کارانه بر رابطه بین مدیریت سود و گزارشگری مالیاتی متهورانه در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. آزمون فرضیه‌ها از طریق رگرسیون چندگانه و به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) و برای دوره‌ی زمانی 1385 الی 1392 با استفاده از دادهای تلفیقی 195 شرکت، صورت پذیرفته است. نتایج نشان داد که مطابق فرضیه صرفه جویی مالیاتی، مدیران از اقلام تعهدی برای کمتر کردن و به تعویق انداختن مالیات استفاده می‌کنند. همچنین حسابداری محافظه‌کارانه نیز از طریق کنترل و شناسایی کمتر سود باعث کمتر نشان دادن مالیات و در نتیجه به تعویق انداختن آن می‌شود. شرکت‌هایی که سودآور هستند، انگیزه دارند تا با تعویق انداختن شناسایی درآمدهای خود، ارزش فعلی مالیات‌های خود را کاهش دهند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Accounting Conservatism on Relationship between Earning Management and Tax Aggressive Reporting

نویسندگان [English]

  • Amir Ali Bandarian 1
  • Sayed Ali Vaez 2
  • Faramarz Magsodi 3
1 Master of Accounting, Islamic Azad University of Ahvaz Branch, Corresponding Author
2 Assistant Professor of Accounting, Shahid Chamran University of Ahvaz, Faculty of Management, Economics and Social Sciences
3 Ph.D Student in Accounting, Islamic Azad University, Kermanshah Branch
چکیده [English]

Conservative accounting, manipulation of accruals and aggressive financial reporting are among policies which can be employed as tax incentives by the companies. Evidence suggest that the conservativeness is the common and accepted tool for decreasing the tax on income in the companies. The recent research have shown that some companies tend to take part in aggressive reporting by using conservative accounting and influence their taxable income this way. Hence the purpose of this study is to investigate the impact of conservative accounting on the relation between earning management and aggressive financial reporting in the Tehran stock exchange. The hypotheses test was performed by multiple regression and with extended generalized least squares (EGLS) method with syncretic data layout for the time period between 2006 to 2013 using the information of 195 companies. The findings show that according the tax saving hypothesis, the managers use accruals for decreasing and delaying the tax. Also conservative accounting leads to lowering the tax and delaying it through control and identifying of less income. The profitable companies have motivations to postpone their recognition of incomes in order to decrease the present value of their taxes

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting Conservatism
  • earning management
  • Aggressive tax reporting
افلاطونی، عباس و لیلی نیکبخت. (1389). اقتصاد سنجی در حسابداری و اقتصاد، انتشاراتترمه، چاپ اول، تهران.
بنی مهد، بهمن و تهمینه باغبانی. (1388). اثر محافظه کاری حسابداری، مالکیت دولتی، اندازه شرکت و نسبت اهرمی بر زیان دهی شرکت ها. فصلنامهبررسی­هایحسابداریوحسابرسی، (16)، 58: 53-70.
خدامی­پور، احمد و ترک زاده، علی. (1390). مالیات و محافظه کاری در گزارشگری مالی و مربوط بودن اطلاعات حسابداری. مجلهپژوهش‌های حسابداریمالی. سال سوم، (3)، شماره پیاپی 9.: 145-127.
زهی، نقی و شهرزاد محمد خانی. (1389). بررسی عوامل موثر بر فرار مالیاتی. پژوهشنامه مالیات، شماره (9).: 60-25.
مهرانی، ساسان و سیدجلال سیدی (1393). بررسی رابطۀ مالیات بر درآمد و حسابداری محافظه‌کارانه. پژوهشنامه مالیات، (22)، 23: 159-183.
Basu, S. (1997). The Conservatism Principle and the Asymmetric Timeliness of Earnings”. Journalof Accounting and Economics 24 1): 3- 37.
Dechow, P. , Sloan, R and Sweeney, A. (1995) ,"Causes and Consequences of Earning Manipulation: An Analysis of Firms Subject to Enforcement Actions" ,Contemporary Accounting Research, (13): 1-36.
Feltham G, Ohlson J. A. (1995) Valuation And Clean Surplus Accounting For Operating And Financial Activities, Contemporary Accounting Research; 11 (2): 689–731.
Givoly D, Hayn C. ( 2000). the Changing Time-series Properties of Earnings, Cash Flows and Accruals: Has Financial Reporting Become More Conservative?, Journal of Accounting and Economics; (29): 287-320.
Guenther, D. A. , E. L. May dew and s. e. Nutter, (1977) , Financial reporting, tax costs, and book-tax conformity, Journal of Accounting, No. (23) ,PP. 225-248.
Isabela Mares and Didac Queralty. (2015). The Conservative Origin of Income Taxation. http: //ssrn. com/abstract
Jones, Steward, and Rohit Sharma. ( 1986). The Impact of Free Cash Flow, Financial Leverage and Accounting Regulation on Earnings Management in Australia’s ‘Old’ and ‘New’ Economies. Managerial Finance 27 (12): 18-39.
Kim , B. and K. Jung. (2007). The Influence of Tax Costs on Accounting Conservatism “. Working Paper Working Paper. Korea Advanced Institute of Science and Technology.
Lennox et al. (2013). Empirical Tax Research in Accounting, Journal of Accounting and Economics, Vol. (32) , No. 1-3, PP. 321-387.
Wang, R, Z. (2009). measures of accounting conservatism: a construct validity perspective. Journal of Accounting Literature. Vol. (28) , p165-203.
Watts, R. (2003a). Conservatism in Accounting Part I: Explanations and Implications. AccountingHorizons 17 (3): 207-222.