تأثیر توانایی مدیریتی بر کارایی سرمایه‌گذاری

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری، دانشگاه اصفهان

2 کارشناش ارشد حسابداری، (نویسنده مسوول)

چکیده

کارایی سرمایه‌گذاری به صورت مفهومی، به معنی پذیرش پروژه‌هایی با ارزش فعلی خالص مثبت است و منظور از ناکارایی سرمایه‌گذاری، گذر از این فرصت‌های سرمایه‌گذاری (سرمایه‌گذاری کمتر از حد) و یا انتخاب پروژه‌هایی با خالص ارزش فعلی منفی (سرمایه‌گذاری بیش از حد) است. یکی از پدیده‌های که بر کارایی یا عدم کارایی سرمایه‌گذاری تأثیر ویژه‌ای دارد، توانایی مدیریتی است. توانایی مدیریتی دارای دو جنبه مثبت و منفی است. بر اساس جنبه مثبت آن و براساس دیدگاهی تحت عنوان دیدگاه قراردادهای کارا انتظار می‌رود که هر چقدر مدیران از توانایی بیش تری برخوردار باشند بهتر می‌توانند بازده و ریسک پروژه‌های سرمایه‌گذاری را برآورد نمایند. علاوه بر این چنین مدیرانی پیش بینی که از درآمد و هزینه این پروژه‌ها داشته دقیق تر می‌باشد. بطور کلی در چنین دیدگاهی پروژه‌های انتخابی آنها کارا تر می‌باشد و از طرف دیگر بر اساس دیدگاه منفعت طلبی، مدیران توانا تاکید زیادی بر جایگاه خود داشته و در نتیجه ممکن است پروژه‌های را انتخاب نمایند که در وهله اول منافع آنها را تامین نماید. بنابراین ممکن است پروژه‌های سرمایه‌گذاری را انتخاب کنند که از کارایی لازم برخوردار نباشد.. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Managerial Ability on Investment Efficiency

نویسندگان [English]

  • Dariush Forogi 1
  • Amin Sakiani 2
1 Associate Professor of Accounting, Isfahan University
2 Master of Science in Accounting, (responsible author)
چکیده [English]

Investment efficiency in a conceptual framework means the acceptance of the projects with positive NPV, and investment inefficiency means rejecting these investments opportunities (underinvestment) or investing in projects with negative NPV (overinvestment). One of the factors that has especially effect on the investment efficiency or inefficiency is management ability. Management ability has positive and negative aspects. Based on the positive side and according to a view as efficient contracts view it does expect that as much as manager’ ability would be high, they can better estimate the risk and return of investment projects and furthermore they predict accurately revenues and costs of the projects. In general, in this approach their selected projects are more efficient. On the other hand according to self-interest perspective, competent managers has much emphasis on [their standing]. Therefore they may choose projects that meet their interests in the first place and in consequence, they choose investment projects that are not enough efficient.

کلیدواژه‌ها [English]

  • managerial ability
  • over investment
  • Under investment. Financial Reporting Quality
اسماعیلی، شاهپور؛ 1386، «کیفیت سود». حسابدار، سال21، ش184، 27-38.
بادآورنهندی، یونس. تقی زاده خانقاه، وحید (1393). ارتباط بین برخی مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی و کارایی سرمایه‌گذاری در مراحل چرخه عمر. دانش حسابداری، 5 (18)، 140-113.
بهارمقدم، مهدی؛ دولت‌آبادی، مهدیه؛ 1391، «بررسی مقایسه­ای کیفیت سود گزارش شده با سود تجدید ارائه شده». فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، سال4، ش14، 1-19.
پی نوو، ریموند. (1386). " مدیریت مالی" ترجمه علی جهانخانی و علی پارسائیان، جلد دوم، تهران، انتشارات سمت: صص44-25
تهرانی، رضا. نوربخش، عسکر (1385. مدیریت سرمایه‌گذاری، تهران: انتشارات نگاه دانش.
ثقفی، علی. مازار یزدی، مصطفی (1389)، کیفیت کزارشگری مالی و ناکارایی سرمایه‌گذاری. پژوهش‌های حسابداری مالی. 2 (4)، 20-1.
حقیقی، محمد عل (1380). مدیریت رفتار سازمانی، تهران: نشر ترمه.
دستگیر، محسن؛ رستگار، مجید؛ 1390، « بررسی رابطه بین کیفیت سود (پایداری سود)، اندازه اقلام تعهدی و بازده سهام با کیفیت اقلام تعهدی». پژوهش‌های حسابداری مالی، سال3، ش1، 39-54.
دهخدا، علی اکبر. " فرهنگ دهخدا"، جلد 5، ص 1072.
فرزانی، حجت اله؛ رضا پور، نرگس؛ 1389، « بررسی مدیریت سود». اقتصاد بورس، ش90، 40-47.
قائمی، محمدحسین؛ جمال لیوانی، علی؛ ده بزرگی، سجاد؛ 1387، «کیفیت سود و بازده سهام شرکت ها». بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 15، ش52، 71-88.
کاظمی، حسین؛ 1390، «تجدید ارائه صورت‌های مالی؛ عوامل موثر و وانش نسبت به آن ها». دانش حسابداری، سال7، ش24، 18-77.
مدرس، احمد و حصارزاده، رضا (1387)، "کیفیت گزارشگری مالی وکارایی سرمایه‌گذاری"، فصلنامه ی بورس اوراق بهادار، سال1، شماره، 2، صص 116-85.
ناظمی اردکانی، مهدی؛ 1389، « مدیریت سود مبتنی بر ارقام حسابداری در مقابل مدیریت واقعی سود». حسابدار رسمی، ش8، 114.
نوروش، ایرج؛ مشایخی، بیتا؛ برقعی، زهرا؛ 1388، «بررسی تأثیر اقلام تعهدی بر کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». حسابداری مالی، سال1، ش3، 31-53.
نوروش، ایرج؛ ناظمی، امین؛ حیدری، مهدی؛ 1385، « کیفیت اقلام تعهدی و سود با تاکید بر نقش خطای براورد اقلام تعهدی». بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، ش43، 135-160.
وستوون، فرد و یوجین بریگام (1386) "مدیریت مالی" جلد دوم، ترجمه از حسین عبیده تبریزی و فرهاد حنیفی، انتشارات آگاه – انتشارات پیشبرد.
یعقوب نژاد، احمد؛ بنی مهر، بهمن؛ شکری، تعظم؛ 1391، « ارائه الگویی برای اندازه گیری مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». حسابداری مدیریت، سال5، ش12، 1-16.
Baker, M. , Ruback, R. S. , Wurgler, J. (2007). Behavioral Corporate Finance: A Survey. In: Eckbo, E. (Ed.) , The Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance, Elsevier, New York, pp: 145–186.
Bar-Gill, O. , Bebchuck, L. , (2003). Misreporting Corporate Performance. Available. www. ssrn. com
Bar-Gill, O. , Bebchuck, L. , (2003). Misreporting Corporate Performance. Available at www. ssrn. com
Beatty, Anne, Joseph Weber and J. Scott, (2007) , The Role of Accounting Quality in Reducing Investment Inefficiency in the Presence of Private Information and Direct Monitoring, Working paper, The Ohio State University.
Biddle, G. , Hilary, G. and Verdi, R. S. 2009. How does financial reporting quality relate to investment efficiency? Journal of Accounting and Economics, 48: 112-131.
Biddle, Gary and Gilles Hilary, (2006). Accounting Quality and Firm-level Capital Investment, The Accounting Review, vol8
Demerjian, P. ,Lev, B. , McVay, S. , (2013). Managerial Ability and Earnings Quality. The Accounting Review 88, 463-498.
Francis, J. , R. LaFond, P. Olsson, and K. Schipper. 2005. The market pricing of accruals quality. Journal of Accounting and Economics 39 (2): 295-327.
Habib, e. 2014. managerial Ability, Investment Efficiency and stock price crash risk. Working paper, Available at: www. ssrn. com
Healy, P. M. , & Wahlen, J. M. (1999). A review of the earnings management literature and its implications for standard setting. Accounting Horizons, Vol. 13, No. 4, pp. 365383.
Huang, W. , F. Jiang, Z. Liu, and M. Zhang. 2011. Agency cost, top executives' overconfidence, and investment-cash flow sensitivity—Evidence from listed companies in China. Pacific-Basin Finance Journal (3): 261-277.
Hubbard, R. 1998. Capital-market imperfections and investment. Journal of Economic Literature, 36, 193-225
Jensen, M. C. , and W. H. Meckling. 1976. Agency costs and the theory of the firm. Journal of Financial Economics 3 (4): 305-360
Lambert, R. 2001. Contracting theory and accounting. Journal of Accounting and Economics, 32 (1-3): 3-87.
Leverty, J. T. , & M. F. Grace 2011. Dupes or Incompetents? An Examination of Management's Impact on Firm Distress. Journal of Risk and Insurance, Vol 79, No 3, Pp 751-783.
Parry, S. B. (1996). The Quest For Competencies, Training, July,pp. 48-56.
Richardson, S. (2006). Over-investment of free cash flow. Review of Accounting Studies,Vol 11,Pp159-188.
Schipper, k. (1989). Commentary on earning management. Accounting Horizom 3: 91-102.
Stein, J. 2003. Agency information and corporate investment. In Handbook of the Economics of Finance, edited by George Constantinides, Milt Harris and René Stulz, Elsevier. 111-165.
Verdi, R. 2006. Financial Reporting Quality and Investment Efficiency. Unpublished PhD Dissertation, Faculties of th eUniversity of Pennsylvania in Partial Fulfillment, or www. ssrn. com
Xia, W. (2006).. Accounting Restatements: A comparison Between China and USA. Journal of Modern Accounting and Auditing,2,10.
Yang, J. , and Jiang, Y. (2008). Accounting information quality, free cash flow and overinvestment: A Chinese study. The Business Review, 11 (1): 159-166.