تطبیق گزاره های اخلاق در متون اسلامی و متون حسابداری

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و حسابدار رسمی.

چکیده

تحقیقات انجام شده در حسابداری عمدتا به موضوعات جنبی پرداخته است. تحقیقات اندکی نیز به بررسی ریشه های اخلاقی حسابداری پرداخته اند. این تحقیق سعی بر برداشتن گامی جدید در زمینه اثبات فرض اخلاقی بودن حسابداری دارد. طبق آموزه های دینی، ملاک نهایی اخلاقی بودن، رعایت حقوق انسانها و رضایت خداوند می باشد. هر منشی که مقرب به خدا باشد، شاخص خوبی و فضیلت است. این تحقیق، در گام اول به معرفی گزاره های مشهور اخلاقی در متون اسلام از قبیل عدالت، انصاف و افشاء، تقوا وحقیقت گویی، پاسخگویی و حسابگری و شناسایی عادلانه سود پرداخته و سپس به به نظرات اندیشمندان حسابداری رجوع شد. در این تحقیق تلاش شده است تا به روش تحلیلی و توصیفی به تایید فرض اخلاقی بودن عمل حسابداری با تطبیق گزاره های اخلاقی در متون اسلامی و متون حسابداری پرداخته شود. یافته های تحقیق حاضر حاکی از انطباق گزاره های اخلاقی موجود در متون اسلامی و متون حسابداری دارد. این تحقیق یک رویکرد جدید در تایید اخلاقی بودن حسابداری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Matching Ethical Propositions in Islamic Texts and Accounting Texts

نویسندگان [English]

  • Mostafa Abdi 1
  • Mehdi Kazemi Alom 1
  • Alireza Akbari Emami 2
1 Ph.D. Student of Accounting, Islamic Azad University, Qazvin
2 PhD student of accounting at Islamic Azad University of Qazvin and official accountant.
چکیده [English]

Research in the field of ethics and accounting mostly dealt with peripheral issues. Few studies have investigated the origins of moral accounting. This study attempts to take a new step in the field of moral accounting assumptions. According to Islamic teachings, respect for human rights and the consent of God is the ultimate criterion of morality. Every nature is favored by God, is a good indicator. The study, at the first step, introduce the moral famous propositions such as justice, fairness and disclosure, virtue and truth telling, accountability and fair accounting and recognition of profit in Islamic texts, the Koran, Nahjolbalaghe and other traditions and then was referred to the views of scholars accounting. The study attempts to analyze and describe the method to confirm the moral premise of accounting practice with the implementation of ethical propositions in Islamic texts and accounting texts. The findings of this study conforms moral propositions in Islamic texts and accounting texts. The study confirmed a new approach to ethical accounting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ethics
  • Islam
  • Accounting
  • Implementation
  • Propositions
برزیده، فرخ، غلامزاده لداری، مسعود. (1387). حسابداری: حقیقت کذب یا داستان سرائی (یک بررسی فلسفی). ماهنامه حسابدار. شماره 197. صص 22-37.
ثقه الاسلام کلینی (ره)، کمره ای، محمدباقر، (مترجم)، اصول کافی، جلد6. (1374). تهران: دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی.
حاجی بابائیان امیری، محسن. (1388). روش‌های تربیت اخلاق کاربردی در اسلام: انتشارات سروش.
خرم آبادی یدالله، کاظمی علوم، مهدی و زهرا حیدری معقول. (1391). چارچوب نظری اخلاق حرفه‌ای در متون اسلامی، همایش ملی اخلاق حرفه‌ای و توسعه پایدار، کرمان.
دفت، ریچارد ال، تئوری و طراحی سازمان، ترجمه پارسائیان، اعرابی. (1380). تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
رضاپور، نرگس، ثقفی، علی. (1392). عدالت در تدوین استانداردهای حسابداری. مطالعات حسابداری و حسابرسی. انجمن حسابداری ایران. سال دوم. شماره 7، صص 20-42.
رویایی، رمضانعلی، ابراهیمی، محمد. (1394). بررسی تأثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر سطح افشای داوطلبانه اخلاق. فصلنامه علمی و پژوهشی حسابداری مالی. شماره 25. صص 71-88.
ریاحی بلکویی، احمد، پارسائیان، علی (مترجم). (1381). تئوری‌های حسابداری، تهران: انتشارات ترمه.
فروغی ابری، میثم، جعفری، علیرضا، نادری بنی، رحمت الله. (1393). عوامل موثر بر قضاوت‌های اخلاقی در بین جامعه حسابداران رسمی. فصلنامه علمی و پژوهشی حسابداری مالی. شماره 6. صص 114-133.
قرآن کریم، ترجمه آیه ا.. مشکینی. (1366). قم، مرکز طبع و نشر قرآن کریم.
کردستانی، غلامرضا. (1386). پاسخگویی در بخش عمومی و اطلاعات حسابداری. نشریه حسابرس. شماره 39. صص 19-23.
لیتلتن، ای. سی، تیموری، حبیب اله (مترجم). (1381). ساختار تئوری حسابداری، مدیریت بررسی‌های فنی و حرفه‌ای سازمان حسابرسی.
ماهینی، سلمان. (1390). مبانی اخلاق حرفه‌ایی در نهج‌البلاغه. تهران
مشایخی، بیتا، آژنگ، احمد. (1392). حسابداری دادگاهی و عدالت. ماهنامه حسابدار. شماره 263 و 264. صص 36-39.
مصباح یزدی، محمدتقی. (1390). فلسفه اخلاق: مشکات، تهران: شرکت چاپ و نشر بین الملل.
مطهری، مرتضی. (1386). سیری در نهج‌البلاغه، تهران: انتشارات صدرا.
نهج البلاغه. (1379). ترجمه محمد دشتی، قم: موسسه‌ی انتشارات مشهور.
Abu-Tapanjeh. (2006). Good corporate governance mechanism and firms’ operating and financial performance: insight from the perspective of jordanian industrial companies, Journal of King Saud University (Administrative Science) 19 (2) , pp. 101–121.
Christensen, J. , and J. S. Demski. (2003). Accounting Theory: An Information Content Perspective. New York, NY: McGraw-Hill/Irwin
Dobson, J. , & Armstrong, M. B. (1995). Application of virtue ethics theory: a lesson from architecture.
Research on Accounting Ethics, 1, 187–202.
Gaffkin, (2007) “Accounting Theory and Practice: the Ethical Dimension”, University of Wollongong Research Online, Faculty of Business- Accounting & Finance Working Papers.
Hendriksen, Eldon S. & Micheal F. vanBreda. (1992). Accounting Theory, 5th ed. , Burr Ridge, Illinois: Richard D. Irwin
Mintz, S. M. (1995). Virtue ethics and accounting education. Issues in Accounting Education, fall, 247– 267.
Schweiker, W. (1993). Accounting for ourselves: accounting practice and the discourse of ethics. Accounting Organizations and Society, 18 (2/3) , 231 ˚ 252.
Scott, DR. (1941). “The Basis for Accounting Principles,” The Accounting Review (December 1941): 341349. , “The Influence of Statistics Upon Accounting Technique and
Shearer, T (2002). Ethics and accountability: from the for-itself to the for-theother. Accounting, Organizations and Society 27 (2002) 541 ˚ 573.