بررسی تأثیر ساز و کار راهبری شرکتی بر محافظه‌کاری مشروط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه حسابداری دانشگاه پیام نور و دانشجوی دکتری حسابداری

2 استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

3 دبیر آموزش و پرورش همدان و دانشجوی دکتری حسابداری

چکیده

محافظه‌کاری با ساز و کار راهبری شرکتی رابطه نزدیکی داشته و هر دو نقش مهمی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و کاهش هزینه‌های نمایندگی در قرارداد‌ها ایفا می‌کند. محافظه‌کاری می‌تواند رفتار فرصت‌طلبانه مدیریت شرکت در گزارشگری مالی را محدود نماید. هدف کلی این تحقیق بررسی تأثیر ساز و کار راهبری شرکتی بر محافظه‌کاری مشروط می‌باشد. در این تحقیق از اطلاعات 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 الی 1392 استفاده گردیده است. در این تحقیق مولفه‌های مکانیزم راهبری شرکتی به عنوان متغیر‌های مستقل و محافظه‌کاری مشروط به عنوان متغیر وابسته و سه متغیر اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری و اهرم مالی به عنوان متغیر‌های کنترلی در نظر گرفته شده اند. به منظور انجام این تحقیق یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی ارائه گردید و برای تجزیه وتحلیل داده‌ها از نرم افزار آماری 8Eviews و Spss 18 استفاده گردید. روش تحقیق از نوع همبستگی و با توجه به هدف کاربردی است. نتایج حاصل ازفرضیات نشان می‌دهد که مکانیزم‌های راهبری شرکتی بر محافظه‌کاری مشروط تأثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Study Effect of Corporate Governance Mechanisms on Conditional Conservatism

نویسندگان [English]

  • Kaveh Parandin 1
  • Mehrdad Ghanbari 2
  • Mahmood Drakshani Draksh 3
1 Assistant Professor of Accounting Department of Payame Noor University and Ph.D. Student of Accounting
2 Assistant Professor of Accounting, Islamic Azad University, Kermanshah Branch
3 Education secretary of Hamadan and Ph.D. student of accounting
چکیده [English]

Conservatism has a relationship with corporate governance mechanisms and both of them play an important role in reducing information asymmetry and agency costs in contracts. Conservatism can limit Opportunistic behaviour of company management in financial reporting. The overall goal of this study is to investigate corporate governance mechanisms’ effect on conditional conservatism. In this study, were used 125 data of firms listed in the Tehran Stock Exchange in the period of 1388 to 1392. The research have been considered elements of corporate governance mechanisms as independent variables and conditional conservatism as the dependent variable and three-variable of firm size, ratio of market value to book value of equity and financial leverage as control variables. To conduct this research, were presented a main hypothesis and four secondary hypotheses and for data analysis was used Eviews 8 and Spss 18 statistical software. The research method is correlation type and is functional based on objective. The results of the hypothesis show that the mechanism of corporate governance has a positive effect on conditional conservatism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate governance mechanism
  • Institutional Ownership
  • Managerial ownership
  • Ownership of major shareholders
  • conditional conservatism
استا، سهراب. (1390). «بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت سود»، مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، سال سوم، شماره دوم، صص 93-106.
بادآور نهندی، یونس، برادران حسن زاده، رسول، و محمودزاده باغبانی، سعید. (1390). «بررسی رابطه بین برخی مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی»، مجله تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 9، صص 180-160.
بنی مهد، بهمن، و باغبانی، تهمینه. (1388). « اثرمحافظه کاری حسابداری، مالکیت دولتی، اندازه شرکت و نسبت اهرمی بر زیان دهی شرکت»، فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 58، صص 53 الی. 7
حساس یگانه، یحیی. (1385). «حاکمیت شرکتی در ایران»، حسابرس، شماره 32. صص39-32.
 رحیمیان، نظام الدین، صالح نژاد، سیدحسن، و سالکی، علی. (1388). «رابطه میان برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، بررسی‌های حسابداری، شماره58، صص 89-71.
رشیدی، مینا، پاک مرام، عسگر، و بیک زاده، جعفر. (1393). «رابطه بین مالکیت دولتی و محافظه‌کاری شرطی حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، مجله پژوهش حسابداری، شماره 14، صص 79-61.
کردستانی، غلامرضا، و امیربیگی لنگرودی، حبیب. (1387). «بررسی رابطه عدم تقارن زمانی سود و MTB به عنوان دو معیار ارزیابی محافظه‌کاری»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، ش 19، صص 106-89.
مهرانی، ساسان، مرادی، محمد، و اسکندر، هدی. (1389). «رابطه نوع مالکیت نهادی و حسابداری محافظه‌‌کارانه»، مجله پژوهش‌های حسابداری ما لی، سال دوم، شماره اول صص 47-62.
 Ahmad, A. S, & Duellman. (2013). Managerial over confidence and accounting conservatism , Journal of Accounting Research, Vol 51, No1, pp1-30.
Basu, S. (1997). The conservatism principle and the asymmetric timeliness of earnings , Journal of accounting and economics, 24 (1) , 3-37.
Beaver, W. H. , S. G. Ryan. (2005). Conditional and Unconditional Conservatism: Concepts and Modeling , Review of Accounting Studies, 10, 269-309.
Chi, Wuchun, Liu, Chiawen. And Wang Taychang. (2009). What Affects Accounting Conservatism: A Corporate Governance Perspective, Journal of Contemporary Accounting & Economics, Vol 5 (1) , pp. 47-59.
Dargendiou, Christina , McLeay , Stuart and Raonic , Irana. (2009). ownership , Investor protection and Earnings Expectation  , http: // www. ssrn. com.
Donaldson, L. , & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns  , Australian journal of management, 16 (1) , 49-64.
Freeman, R. E. , & Reed, D. L. (1983). Stockholders and stakeholders: A new perspective on corporate governance .California Management Review, 25 (3) , 88-106.
Givoly D, Hayn C. (2000). The Changing Time-series Properties of Earnings, Cash Flows and Accruals: Has Financial Reporting Become More Conservative? , Journal of Accounting and Economics; 29: 287-320.
Jensen, M. C. , & Meckling, W. H. (1976). ̎ Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure ̎, Journal of financial economics,3 (4) , 305-360.
Khan, M. , & Watts, R. L. (2009).  Estimation and empirical properties of a firm-year measure of accounting conservatism. Journal of Accounting and Economics, 48 (2) , 132-150.
Lafond, R. , Watts, R. L. (2008). The Information Role of Conservatism, The Accounting Review, 83, 447-478.
Lim, Roslinda. (2009). The Relationship Between Corporate Governance and Accounting Conservatism The University of New SouthWales.
Roychowdhury Sugata and Watt. Ross , L. (2006). Asymmetric timeliness of Earnings Market to Book and Conservatism in financial Reporting , Journal of Accounting and Economic , Vol. 44 , PP. 2-31.
Thai, Kriengkrai, and Kuntisook, Kiatniyom. (2009). Accounting Conservatism and Controlling Shareholder Characteristics: Empirical Evidence from Thailand , www. ssrn. com.
Watts R. (2003). Conservatism in Accounting Part I; Explanations and Implications, Accounting Horizons; 17: 207-221