سیر تحقیقات حسابداری بخش عمومی در ایران و جهان

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

استادیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی واقتصادی، دانشگاه الزهراء (س)،

چکیده

تحقیقات حسابداری بخش عمومی یکی از حوزه های تحقیق مهم رشته حسابداری به شمار می رود. در سال‌های اخیر تحقیقات این حوزه تحول زیادی داشته است. هدف این مقاله بررسی سیر تحقیقات حسابداری بخش عمومی در ایران و جهان به روشی توصیفی و تحلیلی است. اخیرا تحقیقات زیادی در زمینه مرور تحقیقات حسابداری بخش عمومی انجام شده است در حالیکه در تحقیقات داخلی به این موضوع توجه چندانی نشده است. در این مقاله ابتدا وضعیت نشر تحقیقات حسابداری بخش عمومی در ایران و جهان بررسی شده، سپس جریان تحقیقات در حسابداری بخش عمومی مورد بحث قرار گرفته و در ادامه پارادایم های رایج در این نوع تحقیقات بررسی می‌شود. نهایتا پس از معرفی برخی گروه‌های تحقیقاتی حسابداری بخش عمومی در دانشگاه‌های دنیا به بحث و نتیجه گیری پرداخته می‌شود.
تحقیقات حسابداری بخش عمومی یکی از حوزه های تحقیق مهم رشته حسابداری به شمار می رود. در سال‌های اخیر تحقیقات این حوزه تحول زیادی داشته است. هدف این مقاله بررسی سیر تحقیقات حسابداری بخش عمومی در ایران و جهان به روشی توصیفی و تحلیلی است. اخیرا تحقیقات زیادی در زمینه مرور تحقیقات حسابداری بخش عمومی انجام شده است در حالیکه در تحقیقات دا

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evolution of Public Sector Accounting Research in Iran and the World

نویسنده [English]

  • Parisa Saadat Behbahaninia
Assistant Professor, Department of Accounting, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University,
چکیده [English]

Public Sector Accounting Research is one of the main research areas in accounting. In recent years, researches in this area have encountered great changes. The objective of present paper is to investigate the evolution of public sector accounting studies in Iran and around the world with a descriptive and analytic approach. Recently, numerous studies have been done on reviewing public sector accounting researches but internal studies have not paid sufficient attention to this issue. In the beginning section of this paper the situation of publication of public sector accounting research in Iran and around the world has been investigated and in the next sections current paradigms of these researches have been analyzed. Finally, after introducing some of the public sector accounting research groups in universities around the world, conclusion and discussion of the paper has been provided.
Public Sector Accounting Research is one of the main research areas in accounting. In recent years, researches in this area have encountered great changes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Sector Accounting Research
  • Paradigm
  • Public Sector Accounting Research Groups
Babajani, J. (1999). Comparative analysis of accounting concepts in for-profit and non-for-profit entities, Journal of The Accounting and Auditing Review, 8 (1) , 56-80.
Babajani, J. (2002). Theoretical analysis about financial control system from accountability viewpoint. Journal of Accounting and Auditing Review, 10 (1) , 97-130.
Babajani, J. , & Madadi, A. (2010). Evaluation of the Possibility of Reform in the Financial Accounting and Reporting System of the Iranian Governmental Universities. Journal of The Accounting and Auditing Review, 16 (3) , 3-20.
Bakar, N. B. A. , & Saleh, Z. (2011). Public sector accounting research in Malaysia: Identifying gaps and opportunities.
Banimahd, B. , & Baghbani, T. (2010). The Effect of Accounting Conservatism, governmental ownership, firm size and financial leverage on unprofitability of Companies. Journal of The Accounting and Auditing Review, 16 (5) , 53-70.
Broadbent, J & Guthrie, J. (1992). Changes in public sector: A review of recent “alternative” accounting research. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 5 (2) , 3 – 31
Goddard, A. (2010). Contemporary public sector accounting research–An international comparison of journal papers. The British Accounting Review, 42 (2) , 75-87.
Gord, A. , & Karimi, A. (2011). Investigating the effects of changing from cash accounting to accrual accounting on financial and operational performance of Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Journal of Audit Science, 11 (4) , 6-21.
Kordestani, G. (2008). The Investigation of the Meritocracy in public sector: governmental Institutions of Qazvin. Management Studies in Development and Evolution, 15 (57) , 33-53.
Mahdavi, G. , & Mohammadi, S. (2011). Feasibility of establishing full accrual accounting in Municipalities; A study in Fars and Kermanshah Provinces, The Financial Accounting and Auditing Researches, 11 (3) , 1-24.
Rajib, M. , Uddin, S. , & Hoque, M. (2016). A Literature Review on Public Sector Accounting Research.
Ramezani, S. M. , & Dehghan, A. (2016). Investigating expectation distance between public accounting profession from universities and higher education institutes. 3rd National Conference of Public Sector Accounting Standards, 125-152.
Rezazadeh, J. , & Kanilanghi, H. R. (2015). The Effect of Ownership Concentration and State Ownership on Accounting Conservatism, Journal of Empirical Research of Financial Accounting, 2 (2) , 33-53.
Schmidt, U. , & Günther, T. (2016). Public sector accounting research in the higher education sector: a systematic literature review. Management Review Quarterly, 1-31.