دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 24، فروردین 1396 (پیاپی 24) 

مقاله پژوهشی

بررسی نقش حسابدار قضایی در دادرسی جرم پولشویی

صفحه 85-102

10.22051/ijar.2017.9480.1103

نادر جعفری؛ حبیب اله دهقان؛ رویا دارابی