حسابداری کربن

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه الزهراء (س)

2 استاد حسابداری دانشگاه الزهراء (س)

چکیده

برنامه‌های کاهش کربن و گزارش تولید گازهای گلخانه‌ای به سرعت در پاسخ به تغییرات آب و هوا و گرم شدن زمین گسترش پیدا کرده است. این تحول‌ها تا حدودی به تقاضای نهادها و ملاحظه‌های ایجاد ارزش بستگی دارند. پیامدهای ناشی از این تحول‌ها برای حسابداری مدیریت و کنترل مشخص نیست، اگر چه برخی از شواهد نشان می‌دهد که تلاش برای گنجاندن حسابداری کربن در فرآیند گزارش‌گری و تصمیمات سنتی رو به افزایش است. دلایل این عدم شفافیت، تمرکز نامتناسب در رویه‌های اجرایی در افشای کربن، در مقایسه با موارد معدود مطالعه‌های تجربی و فقدان یک بحث علمی در این حیطه از نقطه نظر حسابداری مدیریت و کنترل می‌باشد. در این مقاله تلاش می‌شود تا با بررسی متون مرتبط موجود محرک‌های این قبیل بحث‌های علمی به همراه کاستی‌های کلیدی نظری و تجربی مربوط به تحقیق‌های انجام شده در زمینه حسابداری کربن را شناسایی و جهتی‌هایی را برای مطالعه‌های آینده در این زمینه ارائه نمود. این جهت‌ها از تحقیق‌های انجام شده در زمینه حسابداری مدیریت و کنترل الهام گرفته شده که ممکن است بتواند به هدایت و سازماندهی اینگونه تحقیق‌ها در زمینه‌های نو ظهور و هیجان انگیز حسابداری کربن کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Carbon Accounting

نویسندگان [English]

  • Neda Jafari nasab kermani 1
  • rezvan Hejazi 2
1 PhD Student in Accounting, Alzahra University, Tehran, Iran
2 Professor of Accounting, Alzahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Carbon reduction programs and corporate emissions reporting have expanded rapidly across firms in response to climate change and global warming. This development is partly driven by institutional demands and partly by value creation considerations. The consequences of these developments for management accounting and control (MAC) are not clear, despite anecdotal evidence show an increasing effort to incorporate carbon accounting into traditional decision and reporting processes. The reasons for this lack of clarity are the disproportionate focus in practice on carbon disclosure, compared to a small number of empirical studies and the absence of an academic debate in this novel area from a MAC perspective. This paper seeks to stimulate such an academic debate by reviewing the extant literature, identifying key theoretical and empirical shortcomings of extant academic research and outlining some directions for future studies on carbon accounting. These directions are inspired by more established MAC research that may help to guide and organize MAC research in the emerging and exciting field of carbon accounting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carbon accounting
  • Management accounting
  • performance measurement
  • Management control
Abernethy, M.A., and C.H. Guthrie.1994. An Empirical Assessment of the "Fit" between Strategy and Management Information System Design. Accounting and Finance, Vol. 34. No.2.
Carbon Trust. .2006. Carbon Footprints in the Supply Chain. London.
Cho, C. H. and Patten, D. M. 2007. The role of environmental disclosures as tools of legitimacy: a research note. Accounting, Organizations and Society. Vol. 32, 639-647.
Clarkson, P.M., X. Fang, Y. Li, and G. Richardson. The Relevance of Environmental Disclosures: Are Such Disclosures Incrementally Informative. Journal of Accounting and Public Policy. Vol. 32. No. 5.
CIMA. 2010. Accounting for Climate Change. How Management Accountants Can Help Organizations Mitigate and Adapt to Climate Change. London. Chartered Institute of Management Accountants.
Cook, A.2009. Emission Rights: From Costless Activity to Market Operations. Accounting, Organizations and Society. Vol. 34. No. 3-4.
Cowan, S., and C. Deegan.2011. Corporate Disclosure Reactions to Australia’s First National Emission Reporting Scheme. Accounting and Finance. Vol. 51. No. 2.
Hartmann, F, Perego, P and Young, A. 2013.Carbon Accounting: Challenges for Research in Management Control and Performance Measurement. Abacus. Vol. 49(4), 539-563.
Hejazi, Rezwan and Manijhe Rameshe. 2012. Carbon Accounting for Sustainability and Management. Accounting Research Seasonal, Year One, Number 5, Summer 2012, 99-120.
Hopwood, A.G. 2009. Accounting and the Environment. Accounting, Organization and Society. Vol. 34, 433-439.
Ki-Hoon Lee.2012. Carbon accounting for supply chain management in the automobile industry. Journal of Cleaner Production.vol.36, 83–93.
Lohmann, L. 2008. Toward a Different Debate in Environmental Accounting: The Cases of Carbon and Cost–Benefit. Accounting, Organizations and Society. 34(3-4), 499-534.
Luo, L., Y-C. Lan, and Q. Tang.2012. Corporate Incentives to Disclose Carbon Information: Evidence from the Cdp Global 500 Report. Journal of International Financial Management & Accounting. Vol. 23. No. 2.
Patten, D. 2002. The relation between environmental performance and environmental disclosure: a research note.  Accounting, Organizations, and Society 27. 763-773.
Perego, P., and F.G.H. Hartmann.2009. Aligning Performance Measurement Systems with Strategy: The Case of Environmental Strategy. Abacus-a Journal of Accounting Finance and Business Studies. Vol. 45. No. 4.
Pike Research. 2010. Carbon Management Software and Services: Business Drivers, Policy Issues, Enterprise Adoption Patterns, Competitive Landscape, and Market Forecasts. Boulder. CO. Pike Research.
Plumlee, M., Brown, D., Marshall, S. 2009. Voluntary environmental disclosure quality and firm value: the role of venue and industry type. Working Paper. University of Utah.
Ratnatunga, J., and K.R. Balachandran.2009.Carbon Business Accounting: The Impact of Global Warming on the Cost and Management Accounting Profession. Journal of Accounting, Auditing and Finance. Vol. 24. No.2.
Seyyed Fahim Nejhad, Seyyed Reza. Green Accounting. 2004. Accounting Journal. Year nineteen, No. 162.
Stanny, E.2013. Voluntary Disclosures of Emissions by Us Firms. Business Strategy and the Environment. Vol. 22. No. 3.