دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 28، فروردین 1397، صفحه 1-172 (پیاپی 28) 
حسابداری کربن

صفحه 69-85

10.22051/ijar.2017.2157.

ندا جعفری نسب کرمانی؛ رضوان حجازی


کارکرد اخلاقی تئوری عدالت در حسابداری

صفحه 111-127

10.22051/ijar.2017.11366.1184

مهدی کاظمی علوم؛ مصطفی عبدی؛ زهرا حیدری معقول


تأثیر کیفیت سود بر سیاست تقسیم سود

صفحه 153-172

10.22051/ijar.2017.15511.1300

محمد باقر محمدزاده مقدم؛ سجاد نقدی؛ جواد اسماعیلی