مروری جامع بر رویکردهای تبیین مدل هزینه حقوق صاحبان سهام در پژوهش‎های مالی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده

در ادبیات مالیاصطلاح هزینه‎سرمایه‎حقوق‎صاحبان‎سهامبه هزینه‌هایی که جهت دستیابی وجوه به شرکت متحمل می‎شود اشاره دارد. از نقطه‌نظر سرمایه‌گذار، هزینه‎سرمایه‎حقوق‎صاحبان‎سهام نرخ بازدهی است که انتظار می‎رود از سهمی که در پرتفوی خود نگهداری می‌شود تحصیل گردد. اگرچه هزینه ‎حقوق‎صاحبان‎سهام معیاری است که به‌طور مستقیم قابل‌مشاهده نیست، ازاین‌رو هیچ مدلی برای تبیین آن وجود ندارد که به‌عنوان مدلی معتبر و جهانی باشد. در مقاله حاضر مدل‌های رشد گوردون، رشد درآمدهای غیرعادی و مدل ارزشیابی سود باقیمانده به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته‎اند. نتایج بررسی نشان می‎دهد که بیشتر پژوهشگران جهت اندازه‎گیری و محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام از مدل رشد گوردون به دلیل شناخته بودن و درک آسان آن استفاده‌ کرده‌اند. با این اوصاف هدف مقاله حاضر مروری جامع بر مدل‎های مختلف تبیین هزینه ‎حقوق‎صاحبان‎سهام است که این مدل‎ها در قالب پژوهش‌های مختلف و بسته به کارکرد آن در تصمیمات سرمایه‎گذاری مورد استفاده قرارگرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comprehensive Overview of Approaches to Determining the Cost of Equity in Financial Research

نویسندگان [English]

  • Meysam Kaviani 1
  • Neda Khajehfard 2
  • Zeinab Montazeri 3
2 MSc Student in Accounting, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
3 MSc Student in Financial Management, Islamic Azad University, Lahijan, Iran
چکیده [English]

In financial literature, cost of equity’s capital refer to the expenditures of acquiring funds to the company. From investor point of view, it is a return that expected to gain from each share in the portfolio. Although cost of equity is a criterion which cannot observe directly, so there is not global and reliable model for explaining it. In the present study, Gordon Growth Model, Abnormal Earnings Growth and Residual Income Valuation Model, are discussed in detail. Findings show that researchers have used the Gordon Growth Mode in order to measure and calculate the cost of equity, because it is easy to understand. Therefore, the purpose of current study is the comprehensive review of different model which explaining cost of equity; these models have usage in different form of research and according to its application in investment decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • model
  • Cost of equity
  • Empirical research
AmirHosseini, Z. and Ghobadi, M. (2010). Test of explain Power the conditional model of downside capital assets pricing (CD-CAPM) to predict the expected risk and expected rate of return. Journal of Financial Engineering and Portfolio Management, 2 (5) , 83-103. (in Persian)
Arabmazaryazdi, M. and Taleban, S. M. (2009). Financial reporting quality, information risk and cost of capital. Empirical Studies in Financial Accounting, 6 (21): 1-30. (in Persian)
Badri, A. , and Ghahramani, M. A. (2012). Income smoothing and cost of equity: Evidence from Tehran Stock Exchange. Empirical Studies in Financial Accounting, 9 (35): 23-47. (in Persian)
Banimahd, B. , Yaghoubnejad, A. and Vahidikia, E. (2015). Product market power and cost of equity. The Financial Accounting and Auditing Researches, 7 (26): 107-118. (in Persian)
Blue, GH. and Rahmanimehr, M. (2013). Cost of equity and earnings transparency. Journal of Empirical Research in Accounting, 2 (4): 59-80. (in Persian)
Botosan, C. A. , and Plumlee, M. A. (2005). Assessing alternative proxies for the expected risk premium. The accounting review, 80 (1): 21-53.
Chen, L. H. (2013). Income smoothing, information uncertainty, stock returns, and cost of equity. Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies, 16 (03) , 1350020.
Easton, P. D. (2004). PE ratios, PEG ratios, and estimating the implied expected rate of return on equity capital. The Accounting Review, 79 (1): 73-95.
Gebhardt, W. R. , C. M. C. Lee, and B. Swaminathan. 2001. Toward an implied cost of capital. Journal of Accounting Research, 39: 135-176.
Gode D. , Mohanram P. , (2003). Inferring the cost of capital using the Ohloson-Juettner model. Review of Accounting Studies, 8: 399-431.
Hail, L. (2002). The impact of voluntary corporate disclosures on the ex-ante cost of capital for Swiss firms. European Accounting Review, 11 (4): 741-773.
Hajiha, Z. and Sarfaraz, B. (2014). The Relation between Corporate Social Responsibility and Cost of Equity Capital of Firms Listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Empirical Research in Accounting, 4 (2): 105-123. (in Persian)
Hasasyeganeh, Y. , Salimi, M. J. and Mahmoudi, M. (2015). Audit Quality Attributes, Client Size and Cost of Equity Capita. Journal of Securities Exchange, 8 (31): 113-140. (in Persian)
Hezbi, H and Salehi, A. k. (2016). Comparison of the explanatory power of the Carhart four-factor model and the Fama-French five-factor model in predicting of expected stock return. Journal of Financial Engineering and Portfolio Management, N (28). (in Persian)
Karami, Gh. , Hoseini, S. A. and Rezvanifard, S. (2013). Investigating the Relationship between Disclosure Level and equity cost in Tehran Stock Exchange Listed Companies Journal of Securities Exchange, 6 (21): 47-71. (in Persian)
Kaviani, M. , Fakhrhoseini, S. F. , Montazeri, A. and Yazdani, R. (2016). Special Issues in Finance, Tehran: Arvan. (in Persian)
Kim, O. (2011). The impact of cross-listing on the cost of equity capital: the case of American Depository Receipts (ADRs) and Global Depository Receipts (GDRs). University of Melbourne, Department of Accounting and Business Information Systems. ‏
Lee, C. M. , Ng, D. , and Swaminathan, B. (2003). The cross-section of international cost of capital. Cornell University, New York. Mimeo.
Mashayekhi, B. and Farhadi, S. (2015). The Effect of Firm Size on the Relation Between Disclosure Quality and Cost of Equity Interest of Listed Companies in Tehran Stock Exchange. Management Accounting, 6 (4): 101-115. (in Persian)
Mehrani, S. , Karami, GH. , Sasani, A. and Eskandari, GH. (2013).  The Relationship Between Cost of Equity and Earning Quality: Listed Companies in TSE (Under Comparative Approach According to High Earning and Low Earning Quality of Corporations) . Journal of Audit Science, 13 (50): 1-23. (in Persian)
Moradzadehfard, M. , Adili, M. and Ebrahimian, S. J. (2012).. Audit Quality, Earnings Quality and Cost of Equity. The Financial Accounting and Auditing Researches, 4 (14): 91-110. (in Persian)
Munteanu, L. (2011). Cost of equity, financial information disclosure, and IFRS adoption: A literature review. Internal Auditing and Risk Management, 24 (4): 67-80. ‏
Munteanu, L. (2011). Cost of equity, financial information disclosure, and IFRS adoption: A literature review. Internal Auditing & Risk Management, 6 (4): 67-80
Ohlson J. , Juettner-Nauroth B. (2003). Expected EPS and EPS growth as determinants of value, Review of Accounting Studies, 10 (2): 349-365.
Rahmani, A. and Arefmanesh, Z. (2012). Intellectual Capital and its Relation with Cost of Equity. Journal of Empirical Research in Accounting, 2 (2): 1-18. (in Persian)
Rasaeian, A. and Hoseini, V. (2008). The Relationship between Accruals Quality and Cost of Capital in Iran. Journal of the Accounting and Auditing Review, 15 (4): 67-82. (in Persian)
Saghafi, A. , Rahmani, A. and MotamediFazel, M. (2012). Cost of Equity Capital and Accounting-based Drivers of Risk. Journal of Accounting Knowledge, 1 (2): 9-32. (in Persian)
Saghafi, A. and Blue, GH. (2009). Cost of Equity and Earnings Attributes. Journal of Accounting and Auditing Researches, 1 (2): 4-29. (in Persian)
Taheri, A. (2013). Investigate the Relationship Between Fundamental Variables in the Performance Evaluation of Firms Listed in Tehran Stock Exchange. MSc. Thesis. Islamic Azad University, Abhar branch. (in Persian)
Tehrani, R. , Goudarzi, M. and Moradi, H. (2009). Risk and Return: Test of Consumption Based Capital Asset Pricing Model (CCAPM) Versus Traditional Capital Asset Pricing Model (CAPM) in Tehran Exchange Market. Journal of Economic Research, 43 (4): 61-82. (in Persian)
Tehrani, R. and Tajik, M. M. (2009). Calculate cost of capital using market models. 7th International Management Conference, Tehran. (in Persian)
Witmer, J. , and Zorn, L. (2007). Estimating and comparing the implied cost of equity for canadian and us firms. Bank of Canada.