دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 30، مهر 1397 

مقاله ترویجی

فراتحلیل در تحقیقات حسابداری

صفحه 125-147

10.22051/ijar.2017.14420.1279

مهدی مران جوری؛ جهانگیر رضوانی


اندازه‌گیری و گزارش ارزش تسهیلات اعطایی بانکها

صفحه 149-170

10.22051/ijar.2017.13200.1239

مینا مقدسی نیکجه؛ رضوان حجازی؛ مرتضی اکبری؛ محمدعلی دهقان دهنوی