ریسک سقوط قیمت سهام و اثر آن بر رقابت بازار محصول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری

2 مربی پیام نور، مرکز شهرکرد

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ریسک سقوط قیمت سهام بر رقابت بازار محصول شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور داده­های مربوط به 100 شرکت عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1383 الی 1395 مورد استفاده قرار گرفت. برای آزمون فرضیه­ها از تکنیک رگرسیون چند متغیره به روش داده­های تابلویی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد با افزایش ریسک سقوط قیمت سهام، رقابت بازار محصول کاهش می‌یابد. وجود چنین رابطه را می‌توان در عدم تقارن اطلاعاتی و نبود شفافیت کامل در گزارشگری مالی مطرح کرد که انتشار یکباره اطلاعات منفی به بازار و افزایش ریسک سقوط قیمت سهام، باعث می‌شود که تحلیل گران مالی در پیش بینی‌های خود درباره عملکرد شرکت تجدید نظر کرده و کیفیت شرکت‌ها را پایین ارزیابی کنند و از این طریق شرکت مزیت رقابتی در بازار را از دست بدهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Stock Price Crash Risk on Product Market Competition

نویسندگان [English]

  • zahra fazlolahi dehkordi 1
  • farshid ahmadi 2
1 msc accounting
2 Faculty PNU
چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the effect of stock price crash risk on product market competition of listed companies of Tehran Stock Exchange. In this study, the information of 100 stock companies during the period of 2004-2014, based on the combined data were analyzed. Results of this study showed that there is a significantly negative relationship between stock price crash risk and product market competition. The existence of such a relationship can be explained by the information asymmetry and the lack of transparency in financial reporting. dissemination of negative information to market and the increased stock price crash risk cause that financial analysts revise their opinion about of company’ performance and evaluate negatively situation of company. In this way, the company will lose competitive advantage in the market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitive advantage
  • Product Market Competition
  • Stock price crash risk
Ahmad pur, A. Farmanbordar, M. (2015). The relationship between of firms social responsibility information disclosure and product market competition, Journal of financial Accounting, N. (26) , pp. 103-124. (In persian).
Ajinkya, B. , Bhojraj, S. And Sengupta,P. , (2005). The Association between outsider Directors and Institutional Investors and the Properties of Management Earning Forecast. Journal Of Accounting Research, 43, 343-376.
Baggs, J. & Bettignies, J, E, (2007 (. product market Competition and Agency Costs. theJournal of Industrial conomics,: 289-323.
Brockman, P. and E. Unlu, (2011) , "Earned/Contributed Capital, Dividend Policy, and Disclosure Quality: An International Study", Journal of Banking and Finance, Vol. 35, PP. 1610-1625.
Chang, Y,K. , Chen, Y, L. , Chou, R,K. , Huang, T, H. (2015). Corporate governance, product market competition and dynamic capital structure, nternational Review of Economics and Finance, 38, 44–55.
Diyanaty, Z. Moradzade, M. Mahmodi, S. (2012). The effect Institutional Investors on reduse of stock price crash risk.. Journal of Knowledge, N (2) , pp: 1-18. (In Persian).
Fernando, G. D. and Elder, R. J. and Abdel-Meguid, A. M. 2008. Audit quality attributes, Client size and Cost of capital. http: //ssrn. com/abstract=817286.
Foroughi, D. Amiri, H. Mirzaii, M. (2011). The effect of the lack of financial information on stock price crash risk. Journal of financial Accounting, N (4): Pp: 15-40. (In Persian).
Gorgi, AH. Raei, R. (2013). Speed of Adjustment to Target Capital Structure based on dynamics model to optimize the capital structure with emphasis on product market competition. Journal of Knowledge Financial of Analysis Securities. No, (25). pp, 43-67. (In persian)
Hutton, a. p. M arcus, A. J. , Tehranian. H. , (2009). Opaque financial reports, R2, and stock crash risk. J. Financial Econ. 94. 67-86.
Im, H. J. , Park, Y. J. , Shon, J. (2015). Product market competition and the value of innovation: Evidence from US patent data, Economics Letters 137 (2015) 78–82.
Kedia, S. , Philippon, T. , (2009) , "The Economics of Fraudulent Accounting", The Review of Financial Studies, Vol. 22 (6) ,PP. 2169-2199.
Khadamipoor, A. Bazraii, U. (2013). The effect product market competition on With the board structure and disclosure quality, Journal of Knowledge accounting , N (14) , pp: 51-66. (In Persian).
Khodadi, V. Nikkar, J. Rashid baghi, M. (2014). The impact of product market competition on gain division policy. Journal of Research in Financial Accounting and Auditing. No. (24) , PP, 21-32. (In persian).
Kordestani, G,R. , Mohamadi, M, R. (2016). A Study of the Relationship between Product Market Competition and Earnings Management, Procedia Economics and Finance 36 (2016) 266 – 273.
Li, Xiaoran. , Zhu, Weikang. (2016). Short- Sales and price crash risk: evidence from an emerging market. Economics letters, 144, 22-24.
Markarian, G. , and J. Santaló. (2010). Product Market Competition, Information and Earnings Management. IE Business School Working Paper. (1): 1-44.
Mollanazar, M. Norifard, Y. , Ghashqhai Abdi, SH. (2012). The effect Different of Firm size and industry type on the profitability. Journal of Research Financial accounting and auditing. No. (16). pp, 157-183. (In persian).
Moradi, J. Valipoor, H. Ghalmi, M. (2011). The effect Accounting conservatism on reduse of stock price crash risk. Journal of Knowledge menegemant accounting, N (11) , pp: 93-106. (In Persian).
Symeonidis, G. (2017). Does product market competition increase strike activity? Evidence from the UK, European Economic Review, 9, 1-45.
Taherinia, M. Fazlolahi, Z. (2017) The effect of intellectual capital on product Market competition. Journal of Research Accounting, N (25) , pp: 1-17. (In Persian).
Yaseen, s, Dajani, D, & yasmeen, h. (2016). The impact of intellectual capital on competitive advantage: applied study in jordanian telecommunication companies. computer in human behavior, l 62, pp168-175.