بکارگیری هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت زمان‌گرا برای شناسایی اقدامات بهتر در کتابخانه‌های دانشگاهی (مطالعه موردی: کتابخانه دانشگاه کاشان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری ،واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی ،بوشهر،ایران

2 مربی ،گروه حسابداری،دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

چکیده
در محیط رقابتی امروز و ظهور رسانه‌های دیجیتال کتابخانه‌ها نیز باید ایده‌های جدید ارائه نمایند و انعطاف‌پذیری خود را حفظ کنند. در دهه‌های گذشته کتابخانه‌ها با روند ثابتی روبرو بودند، اما با ظهور خدمات دیجیتال، هزینه‌های بالای نگهداری اطلاعات و محدودیت بودجه کتابخانه‌ها، بهبود و افزایش بهره‌وری و تسریع تحویل کتاب با کیفیت بالا و هزینه کمتر، لزوم برنامه‌ریزی برای هزینه­یابی در این حوزه را بیشتر نموده است. در این زمینه بهینه­سازی سیستم مدیریت کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی به یک ضرورت تبدیل شده است. با این حال پژوهش­های کمی در این زمینه برای کتابخانه­ها انجام شده است. روش پژوهش هزینه­یابی برمبنای فعالیت زمان­گرا برای محاسبه بهای تمام شده خدمات کتابخانه، با استفاده از روش موردکاوی کتابخانه دانشکده­های مختلف دانشگاه کاشان است. به منظور گردآوری داده­ها به بررسی اسناد و مدارک حسابداری پرداخته شد. یافته‌‌های پژوهش نشان دهنده بهبود عملکرد با استفاده از هزینه­یابی زمان­گرا در کتابخانه است. براساس نتایج حاصل شده کتابخانه­های سراسر کشور می­توانند از روش هزینه­یابی برمبنای فعالیت زمان­گرا استفاده نمایند و از این روش برای دستیابی به هزینه­های واقعی و صحیح استفاده شود. همچنین از زیان‌های حاصل از هزینه یابی اشتباه جلوگیری و موجبات کاهش هزینه­ها و کارایی بیشتر فراهم شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Taking Time-Driven Activity-Based Costing to Identify Better Actions in Academic Libraries (Case Study: Kashan University Library)

نویسندگان [English]

  • abdoreza mohseni 1
  • abdolrasoul rahmanian koushkaki 2
1 Department of Accounting,Bushehr Branch.Islamic Azad University,Bushehr.Iran
2 Department of accounting,Payame Noor University,Iran
چکیده [English]

Abstract
In today's competitive environment and the emergence of digital media, libraries must also provide new ideas and maintain their flexibility. In recent decades, libraries have been in constant process, but with the advent of digital services, high maintenance costs and constraint of libraries' budget, improved productivity and quick delivery of high-quality with low costs, has increased the need for planning in costing of libraries’ activities. In this context, the optimization of the public and academic library management system has become a necessity. However, little research has been done in this area for libraries. The methodology of Time-Driven Activity-Based Costing for calculating the cost of library services was carried out through the library of different faculties of Kashan University. In order to collect data, accounting documents were reviewed. The findings of the research indicate that the performance has improved using time-based costing in the library. Based on the results, libraries across the country can use Time-Driven Activity-Based Costing and use this method to achieve true and correct costs and avoid losses from mistaken costing and reduce cost and increase performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capacity cost Rate
  • Costing
  • Time-Driven Activity-Based Costing
Abbasi, Ibrahim, Saberi, Mahmood (2012) application of based on activity and traditional costing methods in total price calculation of student eduation. Research in Educational Systems, 4 (8): 109-134. (in persian)
Ardiansyah, G. B. , Tjahjadi, B. , & Soewarno, N. (2017). Measuring customer profitability through time-driven activity-based costing: a case study at hotel x Jogjakarta. In SHS Web of Conferences (Vol. 34, p. 08004). EDP Sciences..
Gregório, J. , Russo, G. , & Lapão, L. V. (2016). Pharmaceutical services cost analysis using time-driven activity-based costing: A contribution to improve community pharmacies' management. Research in Social and Administrative Pharmacy12 (3) , 475-485.
Guzman. Lorena Siguenza, (2014) , Time-Driven Activity-Based Costing Systems for Cataloguing Processes: A Case Study
Hasanzadeh brothers, Rasool, Sayyidnezhad, Mir Javad, (2007) , a comparative study of traditional costing and costing based on activity in the I. T. Forfing Company. International Journal of Management Sciences and Business Research, (4) 3: 12-19.
Kaplan S. Robert, Anderson R. Steven, (2007a) , Time-Driven Activity-Based Costing, A Simpler and More Powerful Path to Higher Profits, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts.
Khani, A. , Mehrani, S. , Ghane, E. (2014). Applying Time-Driven Activity-Based Costing in the ICU Ward of Shariati Hospital of Isfahan Province. Journal of Health Accounting, 2 (4) , 40-57. (in persin)
Khodamipour, Ahmad and Isa Akbari Khalili, 2013, Time-Based Costing, Second National Conference on Accounting, Financial Management and Investment, Gorgan, Academic and Professional Association of Golestan Managers and Accountants. (in persian)
Mandigo, M. , O'Neill, K. , Mistry, B. , Mundy, B. , Millien, C. , Nazaire, Y. ,... & Lucien, F. (2015). A time-driven activity-based costing model to improve health-care resource use in Mirebalais, Haiti. The Lancet385, S22.
Musov. Michael , (2017) , Time-Driven Activity-Based Costing: Potential for Application at the SMEs in Poland and Bulgaria
Namazi, mohammad, (2016) , Time-driven activity-based costing: Theory, applications and limitations, Vol. 9, No. 3. (in persian)
Noori, Maryam, Kordlooe, Hamidreza, Ismaeilzade Maghari, ali (2015) checking the deployment of costing system based on time-consuming activity in Sina Bank. Standard and Quality Management, 5 (3) , 68-84. (in persian)
Ragjan, Adel, Mirgoosheh, Najmoddin, (2012) , evaluation of costing system using based on TDABC time-consuming activity and comparing to traditional method (case study of Yasuj Dena sanat company). The first national conference on the ways to promote issues of management, accounting and engineering in the organizations, Gachsaran, Islamic Azad University of Gachsaran. (in persian)
Siguenza-Guzman, L. , Auquilla, A. , Van den Abbeele, A. , & Cattrysse, D. (2016). Using Time-Driven Activity-Based Costing to Identify Best Practices in Academic Libraries. The Journal of Academic Librarianship42 (3) , 232-246.
Soltani, Sayyid Ahmad Khalifeh, Mirzaee Kalani, Maghsood (2012) costing based on time- consuming activity model. Accounting and Auditing Studies, 3 (2): 35-42. (in persian)
Stouthuysen Kristof, Swiggers Michael, Reheul Anne-Mie, Roodhooft Filip, (2009) , Time-Driven Activity Based Costing for a Library Acquisition Process: A Case Study in a Belgian University, Hub Research Paper in Economics & Management, Vol. 25.