بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار سرمایه در شرکت‏های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

2 کارشناس ارشد حسابداری- عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی دیلمان لاهیجان

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه‌ی بین عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار سرمایه بر اساس تئوری سلسله مراتبی است. این تئوری پیش‌بینی می‌کند که بین سرمایه‌گذاران برون‌سازمانی و مدیران یک شرکت درباره‌ی کیفیت پروژه‌های جدید، عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد که یکی از پیامدهای عمده‌ی آن بروز مشکل گزینش معکوس است که باعث می‌شود شرکت‌ها برای کاهش ریسک گزینش معکوس هنگام تأمین منابع مالی، سلسله مراتبی را طی کنند که ساختار سرمایه‌ی شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.جامعه‌ی آماری این تحقیق، شامل تمام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه‌ی مورد بررسی، شامل 100 شرکت از 20 گروه مختلف صنعت است که داده‌های آن‌ها برای بازه‌ی زمانی 1381 تا 1389، با استفاده از مدل رگرسیون مقطعی- زمانی(داده‌های تابلویی) با اثرات ثابت، مورد آزمون قرار گرفته است.یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که بین عدم تقارن اطلاعاتی و تغییرات بدهی بلندمدت رابطه‌ی منفی معناداری و بین کسری مالی و تغییرات بدهی بلندمدت رابطه‌ی مثبت معناداری وجود دارد؛ از سوی دیگر بین عدم تقارن اطلاعاتی و اهرم مالی و همچنین بین عدم تقارن اطلاعاتی و تغییرات اهرم مالی ارتباط معناداری وجود ندارد؛ بر این اساس می‌توان انتظار داشت با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، تأمین مالی از طریق بدهی افزایش یابد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

aa

نویسندگان [English]

  • gholamreza kordestani 1
  • esmaeel fadaee koloozi 2
1 a
2 aa
چکیده [English]

aa

کلیدواژه‌ها [English]

  • aa