دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 7، دی 1391 (پیاپی 7) 

نوسانات قیمت طلا در بازار ایران و جهان

صفحه 101-124

10.22051/ijar.2013.415

شهناز مشایخ؛ راضیه سعادت آبادی؛ سمیه وطن خواه