ناهنجاری‏های تقویمی و غیرتقویمی، دلایلی بر تضعیف فرضیه‏ی بازار کارا

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات یزد

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

چکیده

بیش از نیم‌قرن است که توجه استادان دانشگاه‌ها در رشته­های مالی و اقتصادی متوجه کارایی بازار سرمایه در کشورهای مختلف شده است و پیرامون آن مطالعات و نظریات مختلفی ارائه گردیده است. مدیریتمالیجدیدبابررسیتئوریبازارکارا،وجودناهنجاری‏هایتقویمیراازجملهاثرروزهایمعاملاتیهفته،اثرماه‌هایخاصسالونیزناهنجاری­های غیرتقویمی؛ماننداثرانتشاراولیه‏یسهامواثرسهامازقلمافتادهراموردتأکیدقراردادهاستوازآن‌هابهعنوانناهنجاری­هایتئوریبازارکارایادمی‌کندشناسایی وجودیاعدموجوداین­گونهناهنجاری­هاو نیز بررسی آثار آن‌هامبحثیجدیددرحوزه‏یسرمایه‌گذاریدرسال­هایاخیربودهاستومطالعاتگوناگونی دراینزمینهصورتگرفتهاست. در پژوهش حاضر ناهنجاری­های مورد بحث به طور مختصر معرفی و به برخی از پژوهش­های انجام‌شده در هر حوزه اشاره می‌شود. در ضمن فرصت­های مطالعاتی پیش رو در این حوزه نیز معرفی می‌گردد

کلیدواژه‌ها