دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 5، تیر 1391 (پیاپی 5) 
بحران بدهی غرب

صفحه 137-155

10.22051/ijar.2013.402

شهناز مشایخ؛ سمیرا ازنایی؛ زهره عباس تفرشی