بحران بدهی غرب

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه الزهرا(س)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

بحران‌های مالی، یکی از پدیده‌های رایج در اقتصاد داخلی و جهانی به شمار می‌آیند. بحران سال 2007 در موسسات مالی آمریکا و کشیده شدن آن به بازارهای جهانی، هم چنان به موضوع اصلی بحث صاحب نظران مسائل مالی و اقتصادی است. در این مقاله چگونگی شروع بحران، عوامل موثر در وقوع بحران و اثرات آن بر برخی از کشورهای در حال توسعه بررسی می‌گردد

کلیدواژه‌ها