دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 6، مهر 1391 (پیاپی 6) 
ارزیابی حاکمیت شرکتی در شرایط عدم اطمینان با استفاده از منطق فازی

صفحه 1-15

10.22051/ijar.2013.403

مهدی علی نژاد ساروکلائی؛ فاطمه افشار زیدآبادی؛ اکبر رحیمی پور


ارزش گذاری سرمایه فکری

صفحه 107-118

10.22051/ijar.2013.408

محسن زمانی گندمانی؛ مریم مهاجرانی