رابطه بین عدم تقارن اطلاعات و سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده

مدرس آموزشکده فنی و حرفه ای سما دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

در این مقاله، رابطه بین عدم تقارن اطلاعات و سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این تحقیق، تعیین این موضوع است که آیا شرکت‌هایی که دارای عدم تقارن اطلاعاتی بالاتری هستند وجه نقد بیشتری نگهداری می‌کنند و همچنین آیا عدم تقارن اطلاعات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قبل از اعلام سود و پس از آن تفاوت دارد یا خیر. از این رو تعداد 130 شرکت در طول سال‌های 1383-138۹ مورد بررسی قرار گرفتند. عدم تقارن اطلاعات به عنوان متغیر مستقل و سطح نگهداشت وجه نقد به عنوان متغیر وابسته محاسبه گردید. به منظور آزمون فرضیه‌ها از روش‌های آماری کلمو گروف اسمیرنف، من-ویتنی و ویلکاکسون بهره گرفته شد .نتایج تحقیق نشان می‌دهد که شرکت‌هایی که دارای عدم تقارن اطلاعاتی بالاتری هستند نسبت به شرکت‌هایی که دارای عدم تقارن اطلاعاتی پایین‌تری هستند، وجه نقد بیشتری را نگهداری می‌کنند و همچنین عدم تقارن اطلاعات در شرکت‌های مورد بررسی در بورس اوراق بهادار تهران قبل و بعد از اعلان سود تفاوتی ندارد

کلیدواژه‌ها