فاصله‌ی گزارشگری مالی از اهداف مورد نظر استانداردهای حسابداری در ایران

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه الزهرا (س)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

این باور وجود دارد که هر قدر کیفیت گزارش‌های مالی افزایش یابد و از استانداردها و ضوابط معتبرتری در تهیه و ارائه گزارش‌ها استفاده شود، ریسک اطلاعات کاهش خواهد یافت. استانداردهای حسابداری در راستای هدف بالا بردن کیفیت اطلاعات حسابداری و ایفای نقش اطلاع رسانی حسابداری به گونه ای مطلوب، تدوین می‌شوند. با این وجود همواره این دغدغه وجود دارد که علی رغم تلاش‌های صورت گرفته در راستای تدوین استانداردها هنوز گزارش گری مالی با اهداف مورد نظر استانداردها فاصله دارد. در این تحقیق ضمن مروری کوتاه بر مفهوم کیفیت گزارشگری مالی، اهداف آن از دیدگاه استاندارد‏ها، چگونگی به‌کارگیری استانداردها در عمل، نارسایی‌های گزارشگری در ایران و گذار از استانداردهای ملی به استانداردهای بین‌المللی، به مواردی از تحقیقات انجام شده در خصوص به‌کارگیری استانداردهای ملی پرداخته خواهد شد

کلیدواژه‌ها