ارزیابی حاکمیت شرکتی در شرایط عدم اطمینان با استفاده از منطق فازی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان

3 Graduate Student of Accounting, Islamic Azad University, Sirjan Branch

چکیده

مسئله حاکمیت شرکتی به یک عنصر بسیار مهم تصمیم گیری سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران تبدیل شده است. با افزایش رعایت اصول اساسی حاکمیت شرکتی، میزان سرمایه گذاری سرمایه گذاران افزایش می‌یابد. بنابراین، رتبه بندی شرکت‌ها از نظر حاکمیت شرکتی می‌تواند اطلاعات ارزنده ای در اختیار استفاده کنندگان قرار دهد. شاخص حاکمیت شرکتی، شاخصی است که به وسیله آن میزان رعایت اصول حاکمیت شرکتی به وسیله شرکت‌ها نشان داده می‌شود، وجود چنین شاخصی افزون بر رتبه بندی شرکت‌ها می‌تواند برای سرمایه گذاران، حسابرسان و عموم مردم در قضاوت راجع به شرکت‌ها موثر باشد. به همین دلیل در این مقاله سعی بر آن است که شاخصی جدید تحت عنوان شاخص حاکمیت شرکتی فازی و مفاهیم زیر بنایی آن که بر اساس تئوری منطق فازی می‌باشد، معرفی گردد. روش شناسی مبتنی بر تئوری منطق فازی برآوردهای نادقیق و مبهم روش‌های ارزیابی سنتی را بهبود و توسعه داده است. این روش شناسی یک نوع جدید از شاخص حاکمیت شرکتی (CG) تحت عنوان شاخص حاکمیت شرکتی فازی (FCG) ارائه نموده است. شفافیت و افشا، ساختار مالکیت، ساختار هیئت مدیره و حقوق سهامداران از متغیرهای کلیدی حاکمیت شرکتی هستند که برای به دست آوردن یک شاخص قابل قبول برای ارزیابی حاکمیت شرکتی، در مدل فازی این پژوهش یک پارچه شده‌اند

کلیدواژه‌ها