تأثیر شکل ارائه اطلاعات بر قضاوت و تصمیم‌گیری

نویسندگان

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

به دلیل وجود محدودیت‌های انسانی در پردازش اطلاعات، شیوه‌های جدیدی برای غلبه بر این محدودیت‌ها و کمک به تصمیم‌گیرندگان به وجود آمده‌اند. یکی از این روش‌ها استفاده از شکل ارائه اطلاعات می‌باشد. اهمیت بالای تأثیر قالب نمایش اطلاعات در رفتارهای تصمیم‌گیری افراد باعث افزایش تحقیقات در این زمینه شده است. مقاله پیش رو، مروری بر مطالعات و تحقیقات سیستم‌های اطلاعاتی و سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری انجام شده درباره قالب نمایش اطلاعات در قضاوت و تصمیم‌گیری فردی می‌باشد. توانایی انجام یک قضاوت و گرفتن تصمیم‌های عقلایی و اثربخش از ویژگی‌های یک شخص موفق در زندگی می‌باشد. تحقیق حاضر مدلی را بر اساس تئوری برازش شناختی ارائه و با استفاده از آن ادبیات گذشته مربوطه را خلاصه سازی می‌کند. با وجود تحقیقات زیاد، نمایش اطلاعات یک موضوع مهم برای حسابداران، تدوین کنندگان استاندارد و طراحان سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری می‌باشد و موضوعات حل نشده‌ای وجد دارند که نیازمند تحقیقات آتی می‌باشند

کلیدواژه‌ها