بررسی تأثیر الزامات افشای معاملات با اشخاص وابسته بر مدیریت سود

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی تأثیر الزامات افشای استاندارد حسابداری شماره 12 مصوب سال 1386 بر معاملات با اشخاص وابسته در خصوص فروش کالا و دارایی طی دو دوره­ی زمانی 1385-1382 (قبل از الزامات افشا) و 1389-1386 می­باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره حاکی از آن است که ضریب ارزشی سود برای شرکت‌های فروشنده­ی موجودی کالا به اشخاص وابسته بعد از تصویب الزامات جدید افشا کاهش یافته است. همچنین، نتایج نشان داد که ضریب ارزشی سود ناشی از فروش دارایی به اشخاص وابسته در دوره بعد از الزامات افشا نسبت به دوره قبل از الزامات افشا کاهش یافته است. ولی، با توجه به اینکه ارتباط معناداری برای دوره 1389-1386 وجود نداشت، لذا، به طور قطع نمی­توان بیان کرد که الزامات افشای جدید، تأثیری بر کاهش دستکاری سود از طریق معاملات فروش دارایی به اشخاص وابسته داشته است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • Ahmad Khodamipour 1
  • Meysam Amini nia 2
  • rahmatAllah hoshmand zafranie 2
1 Associate Professor of Accounting at Shahid Bahonar University of Kerman
2 Master student of Accounting at Kahram Shahid Bahonar University
چکیده [English]

-