حسابداری کربن برای پایداری و مدیریت

نویسندگان

1 استاد حسابداری دانشگاه الزهرا(س)

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

مقاله حاضر به موضوع حسابداری کربن بعنوان یک حوزه بسرعت در حال رشد مدیریت پایداری، می‌پردازد. موضوع جهانی انتشار گازهای گلخانه‌ای و افزایش تأثیرات تغییر شرایط جوی، زمینه‌ای است که رویه‌های جدید و جامع را برای جلوگیری و کاهش این تأثیرات منفی می‌طلبد. بنابراین الزامات اطلاعاتی جدید و راهنمایی در خصوص چگونگی استفاده از رویکردهای حسابداری برای شفافیت، پاسخگویی و تصمیم‌گیری در دولتها، شرکت‌ها و سازمان‌های غیرانتفاعی، ضروری است. در این مقاله ضمن معرفی انواع متفاوت گزارشهای کربن، بر حسابداری مدیریت کربن در سطح شرکت تمرکز شده است. در این سطح، حسابداری مدیریت کربن با دو رویکرد اصلی، حسابداری کربن در حالت ناپایداری و حسابداری کربن برای بهبود پایداری، قابل بحث است. مقاله ضمن معرفی حوزه‌های پروتکل گازهای گلخانه‌ای (GHG)، چالش مدیران در استفاده از ابزارهای جدید حسابداری مدیریت برای درنظر گرفتن اثرات کلی انتشار کربن را مطرح می‌کند. این مطلب بر ضرورت همکاریهای بین‌رشته‌ای جهت ایجاد روش‌های حسابداری جدید در حوزه حسابداری کربن تأکید می‌کند

کلیدواژه‌ها