تاثیر شاخص های کمی مسئولیت اجتماعی شرکت بر نوسانات عملکرد مالی و اقتصادی در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران،

2 کارشناسی ارشد، حسابداری، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر شاخص­های کمی مسئولیت اجتماعی شرکت بر نوسانات عملکرد مالی و اقتصادی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. با بررسی ادبیات داخلی در ارتباط با پژوهش­های انجام شده در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت و با توجه به اهمیت این حوزه برای اقتصادهای در حال توسعه به منظور جذب سرمایه‌گذاری خارجی، این پژوهش برای نخستین بار به بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر نوسانات عملکرد مالی و اقتصادی در محیط گزارشگری مالی ایران با توجه به شاخص­های کمی استخراج شده از صورت‌های مالی پرداخته است. بدین منظور ده فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده­های مربوط به 105 شرکت عضو بورس اوراق بهادار برای دوره­ی زمانی بین سال­های 1388 تا 1395 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده‌های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شد. نتایج نشان داد که نسبت تعداد کارکنان به کل دارایی­ها و نسبت مالیات به کل دارایی‏ها به عنوان شاخص­های ارائه مسئولیت اجتماعی شرکت، سبب کاهش نوسانات عملکرد مالی و اقتصادی شرکت می‎شوند. از سوی دیگر، نتایج موید آن است که نسبت دارایی­های ثابت به کل دارایی‎های شرکت، نسبت هزینه تحقیق، توسعه و تبلیغات به فروش و توانایی حاکمیت شرکتی به عنوان شاخص­های ارائه مسئولیت اجتماعی شرکت، تأثیر غیر معناداری بر نوسانات عملکرد مالی و اقتصادی شرکت دارد. بنابراین، با توجه به نتایج متناقض کسب شده برای تأثیر شاخص­های کمی مسئولیت اجتماعی بر نوسانات عملکرد مالی و اقتصادی شرکت این حوزه نیازمند انجام تحقیقات بیشتری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of Quantitative Indicators corporate social responsibility on Financial and economic performance volatility in firms listed on Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • javad nik kar 1
  • maryam yosefi 2
1 Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Tehran East Branch
2 MSc, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Tehran East Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study is to examine the effect of quantitative indicators of corporate social responsibility on financial and economic performance volatility in firms at Tehran Stock Exchange. By reviewing internal researchs related to corporate social responsibility and because of the importance of this area for developing economies to attract foreign investments, this study examined the impact of corporate social responsibility on financial and economic performance volatility in the financial reporting environment of Iran, by means of quantitative indicators extracted from the financial statements. For this purpose, ten hypotheses developed and data on 105 companies in Tehran Stock Exchange gathered and analyzed for the period between the years 2010 to 2017. The regression model using panel data with fixed effects approach was tested. The results showed that the ratio of the number of employees to total assets and the ratio of tax to total assets as indicators of corporate social responsibility would reduce the company's corporate financial and economic performance volatility. On the other hand, the results indicated that the ratio of fixed assets to total assets of the company, the ratio of the cost of R&D and advertising to sales and the ability of corporate governance as indicators of corporate social responsibility, have Insignificant effect on the company's corporate financial and economic performance volatility. Therefore, given the contradictory results obtained for the impact of corporate social responsibility on volatility of financial and economic performance, this area requires more research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quantitative Indicators of Corporate social responsibility
  • Financial performance volatility
  • economic performance volatility and social welfare
Baratlo, F. (2007). Corporate Social Responsibility, Quarterly Journal of Research, 44, 93-108.
Becchatti, L., Solferino, N & Tessitore, M, E. (2016). Corporate social responsibility and profit volatility: theory and empirical Evidence, www.ssrn.com.
Benlemlih, M., & Potin, I, G. (2018). Corporate Social Responsibility and Firm Financial Risk Reduction: On the Moderating Role of the Legal Environment, www.ssrn.com.
Foroghi, D., Amiri, H., & Javanmard, M. (2018). Impace of Corporate Social Responsibility to Cash Holdings Through Synchronous Effect of Chosen Variables, Financial Accounting Researches, 35(1), 19-36.
Hajiha, Z., & Sarafraz, B. (2014). Investigating the Relationship Between Corporate Social Responsibility and Cost of Capital in Companies Acquired in Tehran Stock Exchange, Journal of Empirical Accounting Research, Year 2014, No. 14, Winter 2014, pp. 105-123.
Jalili, S & Kaiser, F. (2014). The relationship between earnings quality and corporate social responsibility listed in the Tehran Stock Exchange, Knowledge Audit, Issue 57, Winter 2014, pp. 147-170.
Keller, G., & Warrack, B. (2003). Statistics for management and economics, (6th ed.). Pacific Grove, CA: Duxbury Press.
Lanis, R & Richardson, G. (2014). Is Corporate Social Responsibility Performance Associated with Tax Avoidance?, Journal of Ethics (2015) 127:439–457.
Mallin, b.C., Farag, H. and Ow-Yonga, K (2015). Corporate social responsibility and financial performance in Islamic banks. Journal of Economic Behavior & Organization, Vol. 103. 21–38.
Maranjory, M., & Alikhani, A. (2011). Management and Social Responsibilities Organization, Tehran, Government Education Management Center.
Nikkar, J,. Hamidi, A. & Jalili, A. (2017). The Effect of Corporate Social Responsibility on Behavior Cost Sticky, Journal of Empirical Accounting Research, Vol. 6(1), pp. 28-1. (in persian)
Oeyono, J. and Samy, M.and Bampton, R. (2011). An examination of corporate social responsibility and financial performance: A study of the top 50 Indonesian listed corporations, Journal of Global Responsibility, 49(2), PP.100-112.
Paek, S., Xiao, Q,. Lee, S,. Song,. H,. (2013). Does managerial ownership affect different corporate social responsibility dimensions? An empirical examination of U.S. publicly traded hospitality firms. International Journal of Hospitality Management, 34(3), 423– 433.
Salewski, M. and Zülch, H (2016). The Association between Corporate Social Responsibility (CSR) and Earnings Quality: Evidence from European Blue Chips. HHL Working Paper, No. 131.
Wang, D.H.M., Chen, P.H., Yu, T.H.K. and Hsiao, C.Y (2016). The effects of corporate social responsibility on brand equity and firm performance. Journal of Business Research, Vol. 68(11), 2232-2236.