دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 32، فروردین 1398، صفحه 1-200 

مقاله پژوهشی

قدرت مدیر عامل و ساختار سرمایه مبتنی بر مدل لی

صفحه 1-20

10.22051/ijar.2019.20896.1411

فریدون رهنمای رودپشتی؛ اناهیتا زندی