دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 35، زمستان 1398، صفحه 1-200 

مقاله پژوهشی

8. مطالعه رفتار چسبندگی هزینه‌ها در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 135-155

10.22051/ijar.2018.19973.1396

سید حسام وقفی؛ کاوه پرندین؛ سامیران خواجه زاده