مرور مبانی نظری تاثیر فاصله جغرافیایی بین مؤسسه حسابرسی و شرکت بر حق‌الزحمه حسابرسی، به موقع بودن گزارش حسابرسی و چرخش حسابرس

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

استادیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دولت آباد، اصفهان، ایران

چکیده

هدف این مقاله بررسی مبانی نظری تأثیر فاصله جغرافیایی بین مؤسسه حسابرسی و شرکت بر حق‌الزحمه حسابرسی، به‌موقع بودن گزارش حسابرسی و چرخش حسابرس است. ارتباط و تسلط بیشتر به موضوع فعالیت شرکت در حسابرسی، در شرایطی که بعد مسافت جغرافیایی بالا باشد، کمتر رخ می‌دهد و احتمال افزایش خطر حسابرسی را در پی خواهد داشت. این مساله منجر به افزایش آزمون‌های محتوایی توسط حسابرسان، برای اطمینان و گسترش سطح رسیدگی، خواهد شد که به نوعی در تعیین حق‌الزحمه حسابرسی مؤثر است. به‌عبارتی، هر چه فاصله موسسه حسابرسی با شرکت صاحبکار طولانی‌تر باشد، هزینه حسابرسی افزایش می‌یابد. نزدیکی شرکت‌ها و مؤسسه‌های حسابرسی از نظر جغرافیایی می‌تواند منجر به سطوح بالاتری از مبادلات اجتماعی بین حسابرس و مشتریان شود، به گونه‌ای که نزدیکی جغرافیایی باعث ایجاد اعتماد بیشتر بین حسابرسان و مدیران ارشد شرکت‌ها، خواهد شد. این موضوع در شبکه‌بندی، تعامل و تبادل روابط اجتماعی که منجر به اعتماد می‌شود موثر است و می‌تواند موجب افزایش دانش و یادگیری شرکت‌ها شود. بنابراین، نزدیکی جغرافیایی مؤسسه حسابرسی و شرکت، به ثبات حسابرس و کاهش چرخه حسابرسان کمک خواهد نمود. از سوی دیگر، با هدف افزایش راحتی نسبی در دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و آشنایی با محیط اقتصادی و نظارتی در منطقه و تأثیر آن بر شرکت، باید حسابرسی محلی توسعه یابد و کارایی آن افزایش یابد که با پیروی از این مساله، تأخیرهای حسابرسی کاهش خواهد یافت و گزارش‌های حسابرسی به‌موقع، ارائه خواهد شد.

هدف این مقاله بررسی مبانی نظری تأثیر فاصله جغرافیایی بین مؤسسه حسابرسی و شرکت بر حق‌الزحمه حسابرسی، به‌موقع بودن گزارش حسابرسی و چرخش حسابرس است. ارتباط و تسلط بیشتر به موضوع فعالیت شرکت در حسابرسی، در شرایطی که بعد مسافت جغرافیایی بالا باشد، کمتر رخ می‌دهد و احتمال افزایش خطر حسابرسی را در پی خواهد داشت. این مساله منجر به افزایش آزمون‌های محتوایی توسط حسابرسان، برای اطمینان و گسترش سطح رسیدگی، خواهد شد که به نوعی در تعیین حق‌الزحمه حسابرسی مؤثر است. به‌عبارتی، هر چه فاصله موسسه حسابرسی با شرکت صاحبکار طولانی‌تر باشد، هزینه حسابرسی افزایش می‌یابد. نزدیکی شرکت‌ها و مؤسسه‌های حسابرسی از نظر جغرافیایی می‌تواند منجر به سطوح بالاتری از مبادلات اجتماعی بین حسابرس و مشتریان شود، به گونه‌ای که نزدیکی جغرافیایی باعث ایجاد اعتماد بیشتر بین حسابرسان و مدیران ارشد شرکت‌ها، خواهد شد. این موضوع در شبکه‌بندی، تعامل و تبادل روابط اجتماعی که منجر به اعتماد می‌شود موثر است و می‌تواند موجب افزایش دانش و یادگیری شرکت‌ها شود. بنابراین، نزدیکی جغرافیایی مؤسسه حسابرسی و شرکت، به ثبات حسابرس و کاهش چرخه حسابرسان کمک خواهد نمود. از سوی دیگر، با هدف افزایش راحتی نسبی در دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و آشنایی با محیط اقتصادی و نظارتی در منطقه و تأثیر آن بر شرکت، باید حسابرسی محلی توسعه یابد و کارایی آن افزایش یابد که با پیروی از این مساله، تأخیرهای حسابرسی کاهش خواهد یافت و گزارش‌های حسابرسی به‌موقع، ارائه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review the Theoretical Basis of the Impact of Geographical Distance Between Audit Firm and Company on the Audit Fees, Timeliness of Audit Report and Rotation of Auditor

نویسنده [English]

  • Rahman Saedi
Assistant Professor of Accounting, Islamic Azad University, Dolatabad Branch, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this article is review the theoretical basis of the impact of the geographical distance between the audit firm and the firm on the audit fees, the timeliness of the audit report, and the rotation of the auditor. More communication and mastery over the company's activities in auditing, which are less likely to occur in areas where geographical distances are high and will increase the risk of audits, leading to more auditors' tests to ensure and extend the level of review. Which is somehow effective in determining audit fees. From this perspective, the longer the audit firm's distance with the client is, the greater the cost of the audit. The close proximity of geographic auditing companies and auditors can lead to higher levels of social exchanges between auditors and customers, with geographical proximity leading to greater trust between auditors and senior executives of companies. This can be achieved even in networking, interacting and exchanging social relationships that leads to trust and increasing knowledge and learning of companies. Therefore, it could be expected that the geographical proximity of the audit firm and the firm, would help the auditor to stabilize and the auditors' rotation would decrease. Also, the relative ease of access to corporate information, as well as the greater excellence of the economic and regulatory environment in the region and its impact on companies, should increase the efficiency of local auditing, reduce audit delays, and provide timely audit reports.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auditor's Rotation
  • Fee
  • Geographical Distance
  • Timeliness of Audit Report
Abidin, S. , & Ahmad-Zaluki, N. A. (2012). Auditor industry specialism and reporting timeliness. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 65, 873-878.
Afify, H. A. E. (2009). Determinants of audit report lag. Journal of Applied Accounting Research.
Agarwal, S. , & Hauswald, R. (2010). Distance and private information in lending. The Review of Financial Studies23 (7) , 2757-2788.
Ali, C. B. , & Lesage, C. (2013). Audit pricing and nature of controlling shareholders: Evidence from France. China journal of accounting Research, 6 (1) , 21-34.
Arel, B. , Brody, R. G. , & Pany, K. (2005). Audit firm rotation and audit quality. The CPA Journal, 75 (1) , 36.
Ashton, R. H. , Willingham, J. J. , & Elliott, R. K. (1987). An empirical analysis of audit delay. Journal of accounting research, 275-292.
Badri, A. (2006). Factors Affecting the Delay in the Release of Audit Reports. Message Manager, 21, 83 - 118. (in Persian).
Bayat, A. , Ali Ahmadi, S. (2014). Delayed Audit and Timeliness of Financial Reporting. Financial Accounting and Audit Research, 6 (22) , 97 - 123. (in Persian).
Bronson, S. N. , Hogan, C. E. , Johnson, M. F. , & Ramesh, K. (2011). The unintended consequences of PCAOB auditing Standard Nos. 2 and 3 on the reliability of preliminary earnings releases. Journal of Accounting and Economics, 51 (1-2) , 95-114.
Cameran, M. , Prencipe, A. , & Trombetta, M. (2009). Auditor tenure and auditor change: does mandatory auditor rotation really improve audit quality?. In American Accounting Association 2009 Annual Congress: Accounting at a tipping point. AAA (American Accounting Association).
Carslaw, C. A. , & Kaplan, S. E. (1991). An examination of audit delay: Further evidence from New Zealand. Accounting and business research, 22 (85) , 21-32.
Chambers, A. E. , & Penman, S. H. (1984). Timeliness of reporting and the stock price reaction to earnings announcements. Journal of accounting research, 21-47.
Chen, Y. , Gul, F. A. , Truong, C. , & Veeraraghavan, M. (2016). Auditor client specific knowledge and internal control weakness: Some evidence on the role of auditor tenure and geographic distance. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 12 (2) , 121-140.
Choi, J. H. , Kim, J. B. , Qiu, A. A. , & Zang, Y. (2012). Geographic proximity between auditor and client: How does it impact audit quality?. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 31 (2) , 43-72.
Clatworthy, M. A. , & Peel, M. J. (2010). Does corporate governance influence the timeliness of financial reporting? Evidence from UK private companies. In HEC Accounting And Management Control Department Research Seminar.
Derouiche, I. , Jaafar, K. , & Zemzem, A. (2016). Firm geographic location and voluntary disclosure. Journal of Multinational Financial Management, 37, 29-47.
Dong, B. , & Robinson, D. (2018). Auditor-client geographic proximity and audit report timeliness. Advances in Accounting, 40, 11-19.
Gist, W. E. (1992). Explaining variability in external audit fees. Accounting and Business Research, 23 (89) , 79-84.
Hasas Yeganeh Y. , Valileh J. (2010). Investigating the Effect of Audit Institutions on the Audit Report Quality of Accepted Companies in Tehran Stock Exchange. Tehran Stock Exchange, 19 (3) , 42 - 58. (in Persian).
Hoitash, R. , Markelevich, A. , & Barragato, C. A. (2007). Auditor fees and audit quality. Managerial Auditing Journal.
Jensen, K. , Kim, J. M. , & Yi, H. (2015). The geography of US auditors: information quality and monitoring costs by local versus non-local auditors. Review of Quantitative Finance and Accounting, 44 (3) , 513-549.
Krishnan, J. , & Yang, J. S. (2009). Recent trends in audit report and earnings announcement lags. Accounting Horizons, 23 (3) , 265-288.
López, D. M. , & Rich, K. T. (2017). Geographic distance and municipal internal control reporting. Advances in accounting, 36, 40-49.
Nikbakht, M R. , Tonani, M. (2010). Examining Factors Affecting Financial Audit Audit Fees. Financial Accounting Research, 2 (2) , 111 - 132. (in Persian).
Pereira, A. N. (2009). corporate governance and quality of Accounting Information: The Relation of content and logit betwing fiscal board and independent auditor opinion in brazilian companies listed at BOVESPA (2006). Available at SSRN 1415522.
Petersen, M. A. , & Rajan, R. G. (2002). Does distance still matter? The information revolution in small business lending. The journal of Finance, 57 (6) , 2533-2570.
Pili, A. (2007). The adoption of a Comprehensive Income Statement in Italy: has the time of a new disclosure come?. Available at SSRN 956905.
Pourheidari, O. , Burhani Nejad, S. , Mohammad Reza Khan, V. (2015). Investigating the Effect of Audit Quality on the Timeliness of the Audit Report in Companies Accepted in Tehran Stock Exchange. Audit Knowledge, 14 (58) , 85-104. (in Persian).
Pourheidari, O. , Koupaie Haji, M. (2010). The prediction of the corporate crisis by using a linear separation function model. Journal of Financial Accounting Research, 2 (3) , 33 - 46. (in Persian).
Rajabi, R. (2004). Factors Affecting the Professional Power of Independent Audit. PhD thesis, Allameh Tabatabaee University, Faculty of Management and Accounting. (in Persian).
Rajabi, R. , Mohammadi Khoshui, H. (2008) , Representative and pricing fees for independent auditor services. Journal of Accounting and Auditing, 15 (52) , 35-52. (in Persian).
Schroeder, R. G. , Clark, M. W. , & Cathey, J. M. (2019). Financial accounting theory and analysis: text and cases. John Wiley & Sons.
Setayesh, M. , Zolfaghari, M. (2013). Investigating the Effect of Disclosure Quality on Stock Liquidity and Cost of Capital of the Companies Accepted in Tehran Stock Exchange. Quarterly journal of financial accounting research. 3, 55-74. (in Persian).
Stanley, J. D. (2011). Is the audit fee disclosure a leading indicator of clients' business risk?. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 30 (3) , 157-179.
Yarmohammadi, A. (2001). Investigating the Factors Affecting Timely Interim Reporting in Companies Acquired in Tehran Stock Exchange, Tarbiat Modares University, Master's Degree in Accounting. (in Persian).
Zeff, L. (2018). Can Big 4 versus Non-Big 4 Differences in Audit-Quality Proxies Be Attributed to Client Characteristics? The Accounting Review. 86 (1) , 25-39
Zmijewski, M. E. (1984). Methodological issues related to the estimation of financial distress prediction models. Journal of Accounting research, 59-82.