فناوری اطلاعات و راهبری شرکتی

نویسندگان

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه تهران

چکیده

هدف این مقاله بررسی این موضوع است که چگونه فناوری اطلاعات می­تواند به عنوان یک محرک انگیزشی در فرآیند تصمیم­گیری راهبری شرکتی استفاده شود. در این مقاله تئوری‏های موجود در راهبری شرکتی برای درک انگیزه­های مدیران اجرایی با هم مقایسه شده است و براساس تحلیل تئوری­های مختلف، یک چارچوب انگیزشی با استفاده از فناوری اطلاعات برای مدیران اجرایی شرکت ارائه شده است.نتیجه­ی تحقیق این است که چشم­انداز ذینفعان برعکس دیگر دیدگاه­های راهبری شرکتی که یک بعدی هستند، یک رویکرد کاملا باارزش برای راهبری شرکتی است. فناوری اطلاعات می­تواند محرکی برای مدیران اجرایی سازمان در حرکت به سمت ترویج چشم انداز ذینفعان باشد.

کلیدواژه‌ها