همسوسازی فناوری اطلاعات و کسب و کار: مفاهیم، اندازه‌گیری و چالش‌ها

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

یکی از نگرانی‌های اصلی مدیران کسب و کار طی سال‌های گذشته، بکارگیری فناوری اطلاعات به روشی مناسب و به‌موقع و هماهنگ با استراتژی‌ها، اهداف و نیازهای کسب و کار بوده است. این نگرانی، هم به نحوه همسوسازی فناوری اطلاعات با کسب و کار و هم همسوسازی کسب و کار با فناوری اطلاعات اشاره دارد. نتایج پیمایش‌های اخیر نشان می‌دهد که در اکثر شرکت‌ها، فناوری اطلاعات با استراتژی کسب و کار همسو نمی‌باشد. بنابراین، همسویی بین نیازهای کسب و کار و توانمندی‌های فناوری اطلاعات همچنان یکی از حوزه‌های نگرانی قابل توجه است.در این نوشته قصد داریم تا با مروری بر ایجاد مفهوم همسویی بین فناوری اطلاعات و کسب و کار و نحوه ارزیابی و اندازه‌گیری آن، چالش‌های همسوسازی را درک کنیم و به مسائلی که همسوسازی فناوری اطلاعات و کسب و کار در عمل با آنها مواجه است، بپردازیم. این نوشته سعی دارد تا رهنمودی در جهت توسعه دانش همسویی کسب و کار و فناوری اطلاعات هم برای دانشگاهیان و هم برای شاغلین در حرفه فراهم کند

کلیدواژه‌ها