تغییر مقررات مالیات شرکت ها و سرمایه‌گذاری شرکت های تولیدی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه الزهرا (س)

2 هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه پیام نور

چکیده

در این تحقیق تأثیر تغییرمقررات مالیاتی شرکت‌ها در قانون مالیاتهای مستقیم، که در 27/11/1380 به تصویب مجلس رسید، بر سرمایه‌گذاری در شرکتهای تولیدی بررسی شده است. مقایسه تغییرات سرمایه‌گذاری شرکت‌های تولیدی در سالهای قبل و بعد از تغییر قانون مالیاتهای مستقیم، بیانگر تغییر محسوس سرمایه‌گذاری در سالهای بعد از تغییر قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به سالهای قبل از تغییر قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشد. تغییرات سرمایه‌گذاری و مالیات در سالهای قبل و بعد از تغییر قانون مالیات همچنین با استفاده از آزمون رگرسیون چند متغیره و آزمون همبستگی بین متغیرها مورد بررسی قرار گرفتند، اما رابطه معنی‌دار بین سرمایه‌گذاری و مالیات بدست نیامد. همچنین با استفاده از آزمونهای مزبور رابطه بین سرمایه‌گذاری و سایر اقلام سود و زیانی شامل هزینه مالی، سود قبل از کسر هزینه مالی و مالیات و اندوخته توسعه و تکمیل نیز مورد بررسی قرار گرفت که نتایج بدست آمده بیانگر عدم وجود رابطه معنی‌دار بین سرمایه‌گذاری و سایر اقلام سود و زیانی می‌باشد. بنابراین در کل می‌توان نتیجه گرفت که هرچند سرمایه‌گذاری در سالهای بعد از تغییر قانون مالیات نسبت به سالهای قبل از تغییر قانون مالیات تغییر محسوسی را نشان می‌دهد اما با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیق مزبور، نمی‌توان تغییر در میزان سرمایه‌گذاری شرکتها را ناشی از تغییر در قانون مالیاتهای مستقیم دانست

کلیدواژه‌ها