بررسی ابهام گزارشگری مالی و توزیع بازده سهام

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

سرمایه‌گذاران برای اتخاذ تصمیمات منطقی خود نیازمند دریافت اطلاعاتی مالی صحیح در ارتباط با شرکت‌ها هستند. هسته مرکزی گزارشگری مالی، صورت‌های مالی شرکت می‌باشد. شفافیتیا ابهام آن‌ها می‌تواند موجبات گمراهی سرمایه‌گذاران را فراهم نموده و بر تصمیمات سرمایه‌گذاران تاثیر گذار باشد. نتیجه تصمیمات این گروه نیز به نوبه خود با اثرگذاری بر عرضه و تقاضای سهم می‌تواند منجر به واکنش قیمت نسبت به عدم شفافیتیا ابهام گزارش‌های مالی شده و ریسک سرمایه‌گذاران را افزایش ‌دهد.

در این تحقیق رابطه ابهام گزارشگری مالی و توزیع بازده سهام بررسی و برای ارزیابی ابهام گزارشگری مالی از معیار مدیریت سود استفاده شده است. نظر به اینکه بخش قابل توجهی از سود را اقلام تعهدیتشکیل می‌دهند با استفاده از مدل تعدیل شده جونز پدیده مدیریت سود در شرکت‌های نمونه آزمون، سپس رابطه توزیع بازده سهام با سه متغیر ریسک غیر متعارف شرکت، ریسک سقوط و جهش قیمت آزمون گردید. برای بررسی ارتباط بین متغیرهای مورد نظر از رگرسیون چندگانه و رگرسیونلجستیک استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشند. نتایج نشان می‌دهند که بین ابهام گزارشگری مالی(اندازه‌گیری با استفاده از معیار مدیریت سود) و ریسک انتقالی به سرمایه‌گذاران رابطه معنی‌داری وجود ندارد

کلیدواژه‌ها