دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، مهر 1390 
بانکداری الکترونیک

صفحه 57-77

10.22051/ijar.2013.437

سید احمد خلیفه سلطانی؛ شکوفه جعفری؛ سارا یزدیان