بررسی مربوط بودن جریان نقدی و ارقام حسابداری در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه علوم اقتصادی

چکیده

برخی تلاش دارند تا از مزایای محتوای اطلاعاتی ارقام حسابداری به جای ارقام جریان نقد جهت ارزیابی عملکرد مالی بهره‌مندشوند. این که آیامحتوای اطلاعاتی اضافی اجزای تعهدی سودهاموجب بهبود اندازه‌گیری عملکردمی‌شود یک سؤالتجربی همگانی است.از نقطه نظرعملی چندین مانع برای انجام یک آزمون تجربی وجود دارد. مانع اصلی عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و صاحبان سهام و انگیزه‌های گوناگون برای مدیریت سود توسط مدیران است. دراین پژوهش، مربوط بودن ارقام حسابداری در مقایسه با ارقام جریان نقدی در رابطه با توان توضیح دهندگی بازده در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بر اساسداده‌های 118 شرکت طی دوره‌ی زمانی 1383-1388 بررسی شده است. برای انجام آزمون تجربی، نمونه‌ها به دو زیر نمونه تجزیه شده‌اند. زیر نمونه اول شامل شرکت‌هایی با عدم تقارن اطلاعاتی پایین و زیر نمونه دوم شامل شرکت‌هایی با عدم تقارن اطلاعاتی بالا می‌باشد. نتایج پژوهش نشان می-دهد، ارقام حسابداری نسبت به ارقام جریان نقدی دارای توان توضیح دهندگی بالاتری در رابطه با بازده سهام شرکت‌هامی‌باشدوباافزایش عدم تقارن اطلاعاتی،سودها دارای رابطه معناداری با عملکرد بازار سهام شرکت می‌شوندونسبت به جریان‌های نقدی عملیاتی درتوضیح بازده، برتری دارند. به علاوه این نتایج نشان می‌دهد که محتوای اطلاعاتی جریان‌های نقدی تنها در زمینه‌های خاصی باعدم تقارن اطلاعاتی مربوط می‌باشند

کلیدواژه‌ها