بانکداری الکترونیک

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه الزهراء

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه الزهراء

چکیده

این روزها صحبت از خدمات اینترنتی و بانکداری اینترنتی در رسانه‌ها زیاد شنیده‌ می‌شود. بیلبورد و تبلیغات شهرها را نیز، آگهی‌های بسیاری از بانک‌ها با جملات اغوا‌کننده‌ای چون «بانک همیشه همراه شما» یا «بانکهمیشه در دسترس» پوشانده است. با این حال این پرسش وجود دارد که آیا بین خدمات اینترنتی و حتیالکترونیکی بانک‌های مختلف تمایز و تفاوتی وجود دارد؟ نحوه‌ی ارزیابی سرویس‌های الکترونیکی واینترنتی چگونه است و اگر هر بانکی که با راه‌اندازی یک یا دو سرویس ادعای بهره‌برداری از بانکداری الکترونیکی را دارد، باید باور کرد؟ هر سرویس الکترونیکی خود به ده‌ها سرویس زیر مجموعه دیگر تقسیم می‌شود در حالی که بانک‌های ایرانی عموماً به ارائه یک یا چند سرویس عمومی می‌پردازند و عملاًسرویس‌های زیرمجموعه را کاملاً فراموش می‌کنند برخی از بانک‌ها با راه اندازی سایت اینترنتی صرفاً به ارائه چند مورد محدود از خدمات بانکی می‌پردازند، در حالی که صرف راه‌اندازی چند سرویس محدود را نمی‌توان بانکداری الکترونیکی نامید

کلیدواژه‌ها