مقایسه روش‌های ارزیابی سازمان: کارت امتیازی متوازن (BSC) و مدل تعالی (EFQM)

نویسندگان

1 استاد دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی- دانشگاه الزهرا (س)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت MBA- دانشگاه تهران

چکیده

بهبود عملکرد در حال حاضر در صدر صورت‌جلسات بسیاری از سازمان‌ها در سطح جهان بوده و با توجه به گسترش روش‌های ارزیابی عملکرد سازمان، لازم است توجه کافی به انتخاب روشی گردد که تا حد امکان بیشترین میزان بازگشت سرمایه‌گذاری را داشته باشد (وانگرسمی، 2003) . کارت امتیازی متوازن (BSC) و مدل کیفیت اروپائی (EFQM) ابزارهای برای ارزیابی عملکرد سازمان با هدف بهبود مستمر سازمانی هستند. این مقاله به مقایسه و بررسی این دو مدل پرداخته و پس از بررسی و مقایسه‌ی توانایی‌ها و ضعفهای هر یک، از دو منظر تعالی سازمانی و اندازهگیری عملکرد، به این نتیجه میرسد که هر دو مدل از بسیاری از موارد مفهوم مشابهی دارند. در حالی‌که EFQM از اصول TQM پشتیبانی می‌کند، کارت امتیازی متوازن بر استراتژی سازمان تأکید دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Organization Evaluation Methods: Balanced Score Card (BSC) Vs. European Foundation for Quality Management (EFQM)

نویسندگان [English]

  • Rezvan Hejazi 1
  • Shohra Javadi 2
  • Sarah Sadat Yazdani Tabahi 2
1 Professor, Faculty of Economic and Social Sciences, Al-Zahra University
2 Master's degree in MBA-University of Tehran
چکیده [English]

Performance improvement is high on agenda of many companies around the world and with the growing number of improvement models which are now available, care has to be taken to adopt an approach that will yield the most attractive return on investment (S. Wongrassamee, 2003) . Balanced Scorecard (BSC) and the European Foundation of Quality Model (EFQM) are tools for organizational performance evaluation with the aim of continuous improvement in organizations. This study compares this models and after surveying strengths and weaknesses of each of them, the results show that they are similar in many contexts. While EFQM supports TQM principles, balanced score card emphasizes on the strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • European Foundation for Quality Management (EFQM)
  • Balanced Score Card (BSC)
  • Organization Performance Assessment
  • Organization excellence