دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 9، تیر 1392 (پیاپی 9) 
بررسی انگیزه‌های مدیریت سود

صفحه 53-70

10.22051/ijar.2014.460

شهناز مشایخ؛ زهرا اربابی؛ معصومه رحیمی فر