تأثیر روش‌های تامین‎مالی خارجی بر بازده آتی شرکت‌ها با تأکید بر اقلام تعهدی سرمایه‎ درگردش

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت وحسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی کار، واحد قزوین

چکیده

در این تحقیق به بررسی تأثیر روش‌های تأمین مالی خارجی بر بازده آتی شرکت‌ها با تأکید بر اقلام تعهدی سرمایه درگردش پرداخته شد. برای این منظور، تعداد 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1384 تا 1388 مورد بررسی قرار گرفت و از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره به روش اثرات ثابت با رویکرد داده‎های تابلویی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می‎دهد که تحت شرایط سطوح پایین اقلام تعهدی سرمایه در گردش، تامین‌مالی خارجی از طریق سرمایه، ارتباط منفی و معناداری با بازده آتی سهام شرکت‌ها دارد. ولی این ارتباط میان فعالیت‌های تامین‌مالی از طریق بدهی و بازده آتی سهام، در سطوح پایین و بالای اقلام تعهدی سرمایه در گردش معنادار نیست. در نتیجه، فعالیت‌های تامین مالی از طریق بدهی، تأثیری در بازده آتی سهام ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of External Financing Methods on Firm’s Future Return: Focusing on Working Capital Accruals

نویسندگان [English]

  • Farzin Rezaei 1
  • Farnaz Kazem Tabrizi 2
1 Assistant Professor and Faculty Member of Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, Qazvin Branch
2 Graduate Student of Accounting, Higher Education Institution of Labor, Qazvin Unit
چکیده [English]

In this study, the Impact of external financing methods on firm’s future return focusing on working capital accruals were studied. To do so, 80 companies listed in Tehran Stock Exchange during the period 1384 to 1388 have been surveyed using multivariable panel data linear regression model using fixed effects by panel data approach was used. The results of this study shows that under conditions of low levels of working capital accruals, external financing through the capital has significant negative relationship with future stock returns. But the relationship between the financing activities through debt and future stock returns, in low and high levels of working capital accruals is not significant. Consequently, the activities financed through debt, have no effect on future stock returns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • External financing activities
  • Working capital accruals
  • Stock future return