کیفیت سود و معیارهای اندازه گیری آن

نویسنده

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

کیفیت سود یکی از واژگان حسابداری بوده که هیچ‌گونه اتفاق نظری درخصوص تعریف آن وجود ندارد. شیپر و وینسنت (2003)، کیفیت سود را به عنوان نزدیکی سود گزارش شده حسابداری به سود اقتصادی تعریف می‌کنند. به‌عبارت دیگر، نزدیکی بیشتر سود حسابداری به سود اقتصادی، بیانگر کیفیت بیشتر سود است. اندازه‌گیری کیفیت سود برمبنای تعریف فوق، سبب ایجاد مشکلاتی در عمل می‌گردد. علت آن است که بر اساس قواعد شناخت و اندازه‌گیری حسابداری نمی‌توان سود اقتصادی را مورد سنجش قرار داد. از آنجایی که سود اقتصادی قابل مشاهده نیست لذا امکان کمی‌سازی آن وجود ندارد. با توجه به دشواری موجود در تعریف عملیاتی کیفیت سود، از معیارهای مختلفی برای اندازه‌گیری این سازه استفاده شده است که مقاله حاضر به معرفی آنها می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Earnings Quality and Its Measurments

نویسنده [English]

  • Mohammed Hussain Safar Zade
Assistant Professor, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Earnings quality is one of those accounting terms that there is no consensus among professionals. Schipper and Vincent (2003) define eamings quality as the extent to which reported eamings faithfully represent economic (Hicksian) income. That means, high-quality eamings is usually near to Hicksian income. As a practical matter, reported eamings will not measure Hicksian income due to recognition and measurement rules. Because Hicksian income is not observable, it is not possible to quantify the differences. There are various constructions for measuring earnings quality. The remainder of this paper will describe several eamings quality constructions and measures that have been used in academic accounting researches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Income quality
  • Measurnment criteria
  • Accounting profit
  • Economic profit