دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 11، دی 1392 (پیاپی 11) 
سستم های حسابداری آب

صفحه 27-44

10.22051/ijar.2014.481

رضوان حجازی؛ غریبه اسماعیلی کیا