ویژگی شرکت‌ها و افشای داوطلبانه نمودار‌ها در گزارش‌های سالانه شرکت‌های ایرانی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه شیراز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه شیراز

چکیده

امروزه در محیط‌های اقتصادی پیچیده، ارائه گزارش مالی شرکت‌ها با افشای کامل اطلاعات ضروری به-نظر می‌رسد. نمودار‌ها بخشی از افشای داوطلبانه اطلاعات را تشکیل می‌دهند. هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های شرکت‌ و افشای داوطلبانه نمودار‌ها در گزارش‌های سالانه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نوع حسابرس، ساختار مالکیت، سودآوری و اندازه شرکت متغیر‌های مورد استفاده در این پژوهش به‌عنوان سنجه‌های ویژگی شرکت هستند. در راستای هدف این پژوهش، چهار فرضیه طراحی شده است. نتایج پژوهش حاکی از این است که اندازه شرکت، سودآوری، نوع حسابرس و ساختار مالکیت شرکت با سطح افشای داوطلبانه نمودار‌ها رابطه‌ای ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Firms Characteristics and Graphs Voluntary Disclosure in the Annual Reports of the Iranian Companies

نویسندگان [English]

  • Mohammad-Hossein Setayesh 1
  • Tahereh Nasiri 2
  • Samireh Abaspour 2
1 Associate Professor of Accounting, Shiraz University
2 Graduate Student of Accounting, Shiraz University
چکیده [English]

Nowadays, in complex economic environment, financial reporting along with full disclosure of information is necessary. Graphs are part of information voluntary disclosure. The purpose of this study is to examine firms, Characteristics and graphs voluntary disclosure in the Annual reports of the firms listed on Tehran stock exchange. One of the voluntary disclosure areas is graphical presentation in annual reports. In this regard the effects of the type of auditor, ownership structure, profitability, and firm size on graphs voluntary disclosure were examined. For this purpose, 4 hypotheses were designed. The finding of this research indicate that there is no significant relationship between the type of auditor, ownership structure, profitability, and firm size and graphs voluntary disclosure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Graphs
  • Voluntary Disclosure
  • Firm Characteristics