بررسی برآورد هزینه سرمایه و نرخ رشد با استفاده از مدل های طراحی شده بر اساس سود پیش بینی شده

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه اصفهان

چکیده

از جمله معیار هایی که برای ارزیابی شرکت ها مورد توجه سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان می باشد، هزینه سرمایه و نرخ رشد شرکت هاست. هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی جهت برآورد هزینه سرمایه و نرخ رشد می باشد.
این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی از لحاظ ماهیت و روش توصیفی می باشد. در این پژوهش نمونه گیری با استفاده از روش حذف سیستماتیک بوده، که 79 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه، در بازه زمانی 1379 الی 1391 انتخاب شده است.
در پژوهش حاضر، بر اساس برآورد های حاصل از مدل های ساده و توسعه یافته و با استفاده از مدل های ارائه شده، هزینه سرمایه و نرخ رشد شرکت ها برآورد و سپس با هزینه سرمایه و نرخ رشد واقعی مقایسه شد، نتیجه آزمون t نشان داد که با استفاده از مدل های ارائه شده در این پژوهش امکان برآورد هزینه سرمایه وجود ندارد. اما نرخ رشد را می توان بر اساس ضرایب حاصل از مدل توسعه یافته برآورد نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey Estimates of the Cost of Capital and the Growth Rate of the Design Models Based on Forecasts of Earnings

نویسندگان [English]

  • Naser Izadienya 1
  • Azam Falahian Mehrjardy 2
1 Assistant Professor of Accounting, Isfahan University
2 Master of Accounting in Isfahan University
چکیده [English]

Of the criteria that have been paid attention by the investors are the cost of capital and the growth rate of the companies and corporations. To focus these criteria, the objective of the present research is to propose a model for evaluating the capital cost and growth rate.
This study would be categorized as a practical and descriptive research for its objective, nature and method respectively.The sampling method used in this study is the systematic elimination method in which 79 accepted companies and corporations in the Securities Exchange Commission of Tehran were selected as a sample in the interval of 1379- 1391.
In order to evaluate and compare the cost of credits and growth rate of the companies and corporations with the real values, the simple and extended models were used. The t-test results revealed that there is no possibility to evaluate the cost of capital, although, the growth rate can be obtained by the aid of extended model coefficients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cost of Capital
  • Growth Rate
  • Earnings forecasts