ساختارهای خطی و غیر خطی در پیش بینی بازده سهام

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد واحد قزوین

چکیده

  پیش بینی بازده سهام به کمک کشف الگوهای رفتاری فرآیند مولد قیمت سهام امکان پذیر است. میزان موفقیت درکشف اینگونه الگوهای رفتاری، میزان کارایی پیش بینی را مشخص می کند. به عبارت دیگر فرآیند مولد قیمت سهام را می توان به عنوان یک الگوی دینامیکی بررسی کرد. این فرآیند ممکن است به صورت مدل های خطی، مدل های غیر خطی و یا مدل های تصادفی به دست آید. این پژوهش ساختارهای خطی پیش بینی کننده را در قالب دو مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و سه عاملی فاماو فرنچ و ساختارهای غیرخطی را به صورت شبکه های عصبی تشریح می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Linear and Nonlinear Structures in Predicting Stock Return

نویسندگان [English]

  • Ahmad Modarres 1
  • Mohammad Baqer Kohansal 2
1 Assistant Professor at Tehran University
2 Master of Accounting, Azad University of Qazvin
چکیده [English]

 Predicting stock return is possible with discovery generating process of stock price behavior patterns. The success rate in the discovery of these patterns, indicate the efficacy of the prediction. In other words, stock price generating process can be studied as a dynamic model. This process may be obtained in linear model forms, nonlinear model forms or stochastic model forms. This study describes linear predictor structures in the form of capital asset pricing model and Fama and French three factor model and nonlinear structures in the form of artificial  neural networks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Predicting Stock Return
  • Capital Asset Pricing Model
  • Fama and French Three Factor Model
  • Artificial neural networks