دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 10، مهر 1392 (پیاپی 10) 
کاربرد سیستم های خبره در فرآیند حسابرسی

صفحه 95-107

10.22051/ijar.2014.471

سید حسین سجادی؛ کامران جمالی؛ بهنام کرمشاهی