بررسی تاثیر دارایی نقدی نگهداری شده و انعطاف‌پذیری مالی بر بازدهی غیرعادی سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات فارس

2 استادیار دانشگاه آزاد مرودشت

چکیده

تحقیق حاضر به تبیین رابطه بین دارایی نقدی نگهداری شده و انعطاف‌پذیری مالی با بازدهی غیرعادی سهام می‌پردازد. بازده غیرعادی به تفاوت نرخ بازده واقعی و نرخ بازدهی مورد انتظار سهامداران اشاره دارد. برای اندازه‌گیری دارایی نقدی نگهداری شده از دو مدل اوزکان و اوزکان (2004) و اپلر و همکاران (2004)، و انعطاف‌پذیری مالی از مدل فالکندر و وانگ برای محاسبه بازده غیرعادی استفاده شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و هدف اصلی این پژوهش تبیین تاثیر میزان دارایی نقدی نگهداری شده و انعطاف‌پذیری مالی بر بازده غیرعادی سهام شرکت‌ها می‌باشد. بدین منظور از اطلاعات مالی 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مابین سال‌های 1383 تا 1390 و همچنین برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از نرم‌افزارهای SPSS و Eviews7 استفاده نموده‌ایم. نتایج پژوهش حاکی از این است که دارایی نقدی نگهداری شده تاثیر منفی و با اهمیتی بر متغیر وابسته بازده غیرعادی داشته است بطوری که با افزایش نسبت دارایی‌های نقدی نگهداری شده از میزان بازده غیرعادی کاسته می‌شود و بالعکس، در حالی که انعطاف‌پذیری مالی تاثیری بر بازده غیر عادی سهام شرکت‌ها ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Cash Holdings &Financial Flexibility on Abnormal Stock Returns in the Companies Accepted in Tehran Stock Market Supervisor

نویسندگان [English]

  • Fahimeh Bashiri 1
  • Amir Jamali 2
1 Master of Science in Fars University of Science and Research
2 Assistant Professor of Marvdasht Azad University
چکیده [English]

Abstract
The present research is to explain the relationship between has been holding cash and financial flexibility on the unusual stock performance. To measure financial assets held of the two models ozkan and ozkan (2004) and the financial flexibility of the model falkndar and voang is used to calculate abnormal returns. The present research of the type of application and the main objective of this study explain the impact of cash assets are maintained and financial flexibility on abnormal stock returns of companies. Therefore, the financial data of 130 accepted companies in Tehran Stock Exchange between 2004 to 2011 we've used. For classification and the analysis of the data we have used Excell and Spss software. The results suggest that Cash assets are maintained have significantly negative and with care on abnormal stock returns. So by increasing the rate of return from holding financial assets is reduced and conversely, the financial flexibility has no effect on abnormal stock returns of companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Cash assets holding
  • Financial Flexibility
  • Abnormal stock returns