بررسی ارتباط استراتژی تجاری و گزارشگری سرمایه انسانی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته

نویسنده

دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه مازندران

چکیده

تمایل به دسترسی بیشتر به بازارهای سرمایه، کاهش هزینه سرمایه، کافی نبودن وجوه جمع‌آوری شده داخلی، ساختار پاداش دهی و نوع فعالیت، از جمله مواردی هستند که گسترده‌تر بودن گزارشگری سرمایه انسانی در شرکت های پیرو استراتژی پیشگام را توجیه می نمایند. در این مطالعه تلاش می‌شود تا علت، چگونگی و میزان تأثیر نوع استراتژی تجاری شرکت (پیشگام یا مدافع) بر میزان گزارشگری اطلاعات سرمایه انسانی آن شناسایی گردد. نمونه نهایی مورد استفاده برای این مطالعه، مشتمل بر 41 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد و برای پردازش داده‌ها، نرم‌افزارهای SPSS17 و EViews7 به‌کار گرفته شده‌اند. همچنین گفتنی است به‌منظور پردازش داده‌ها، از خوشه‌بندی، آزمون t دو نمونه‌ای و روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر تأثیر مثبت و معنادار تمایل به استراتژی پیشگام بر گزارشگری سرمایه انسانی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship Between Business Strategy and Human Capital Reporting Using GMM Method

نویسنده [English]

  • Esmail Tavakol Nya
Ph.D. Student, Accounting University of Mazandaran
چکیده [English]

Desire to have more access to capital markets, reducing cost of capital, insufficient internal funds, reward structures and activities type, are to justify broader reporting of the human capital in Prospector strategy companies. This study is an attempt to identify cause, manner and extent of the influence of business strategy (Prospector or Defender) on human capital data reporting. The final sample used for this study consists of 41 companies listed in Tehran stock exchange and for data processing; SPSS17 and EViews7 softwares were used. Also it should be mention clustering, t-test and GMM method was used in order to data processing. The results indicate a significant and positive impact on willingness to Prospector strategy on human capital reporting of listed companies in Tehran Stock Exchange.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business strategy
  • prospector strategy
  • defender strategy
  • Human Capital Reporting
  • Tehran Stock Exchange