مرروی بر مدل های کمی سنجش سرمایه فکری

نویسنده

کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

مقاله حاضر ادبیات موضوعی مربوط به انداره گیری سرمایه فکری را مورد بررسی قرار می دهد. از زمانی که دارایی های دانشی به معمای کسب مزیت رقابی تبدیل شده، حوزه بحث برانگیز سرمایه فکری به عنوان یکی از حوزه های جالب توجه تحقیقاتی مورد توجه محققان قرار گرفته است. علی رغم دشواری اندازه گیری سرمایه فکری، در این مقاله سعی شده است تا مدل هایی برای سنجش سرمایه فکری ارائه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of the Models Used to Measure Intellectual Capital(IC)

نویسنده [English]

  • Parasto Mostafaee
Master of Accounting
چکیده [English]

This paper reviews the literature pertaining to the measurement of knowledge assets. Since
knowledge assets are at the crux of sustainable competitive advantage, the burgeoning field
of intellectual capital is an exciting area for researchers. Even thought the measurement of such intangible assets is difficult. A variety of models have surfaced in an attempt to measure IC in this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intellectual capital
  • Competitive advantages
  • Measuring
  • Stock market models
  • Return on investment models