کاربرد سیستم های خبره در فرآیند حسابرسی

نویسندگان

1 استاد گروه حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناسی ارشد حسابداری

3 عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

نوآوری در عرصه‌ی فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و کاربرد ابزارها و روش‌های نوین در حسابرسی باعث افزایش دقت و پیشرفت روز افزون حرفه حسابرسی شده است، یکی از این پیشرفت‌ها اجرای سیستم‌های خبره در فرایند حسابرسی است. این سیستم هزینه‌ی گردآوری داده‌ها را کاهش داده و موجب اثربخشی فرایند حسابرسی می‌شود.هدف این تحقیق بررسی اهمیت سیستم‌های خبره در فرایند حسابرسی است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد، بکارگیری سیستم‌های خبره موجب افزایش کارایی و کاهش هزینه‌های حسابرسی و تصمیم‌گیری‌های منطقی درفرایند حسابرسی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها