حسابداری محیط زیست از منظر اسلام

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه مازندران

چکیده

اصول اسلامی مفاهیم پیشنهادی متنوعی را در ارتباط با حسابداری بیان نموده است. در این مطالعه بازتاب اصول حسابداری در ارتباط با محیط زیست نشان داده می‌شود. قوانین اسلامی به صورت استادانه‌ای مسیر و راه مطلوب را نشان می‌دهد. اسلام نشان‌دهنده طریقتی برای زندگی است که دیدگاه جامعی نسبت به هستی ، حیات انسان و روابط بین آنها دارد. با افزایش رشد اقتصادی، محیط زیست متحمل فشارهای مضاعفی شده است. سیستم حسابداری سنتی به دلیل تکیه بر دیدگاه‌های مالی قادر به ارائه اطلاعات زیست محیطی ناشی از فعالیت بنگاه‌های تجاری نمی‌باشد. حسابداری زیست محیطی بر مبنای مفاهیم اقتصادی و زیست محیطی بنا نهاده شده است. در اسلام به اهمیت محیط‌زیست توجه زیادی شده است، بدین معنا که حفاظت از محیط زیست عمل عبادی محسوب می‌شود. مقاله حاضر به بررسی دیدگاه‌های اسلام در ارتباط با اهمیت حسابداری محیط زیست می‌پردازد؛ به‌طوریکه مفاهیم اسلامی از قبیل امانت‌داری، توحید و پاسخگویی محوریت بحث را تشکیل می‌دهد.

کلیدواژه‌ها